หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Create your own web pages in minutes...
เมื่อวันที่  15 ธันวาคม  2560     นายพีระพงษ์  พันธุ์พินิจ
ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและ
ข้อราชการในการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน ประจำปี
พ.ศ.2560  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สำนักงานเขตพื้นที๋
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
หนังสือราชการ/แจ้งข่าว


หน้าหลัก
สวัสดิการครูเอกชน
ประกาศรับสมัครครูเอกชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
   50  ถนนอิสาณ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร. 0 4461 2001  โทรสาร 0 4462 0277
                                            ติดต่อ E-mail : ornsirichan@gmail.com
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำเดือน
    พฤษภาคม  2560 
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  26  พ.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษา
    บุตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 
     หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  26  พ.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  26  พ.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) ประจำปี
    การศึกษา 2559 ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม 3 วัน (7 โรงเรียน) 
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  25  พ.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
    เครื่องแต่งกายนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1
    ปีการศึกษา 2560 
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  18  พ.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 
   หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  18  พ.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
     ประจำเดือน เมษายน  2560 
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  2  พ.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเกินกว่าวงเงินที่กำหนด
     ด้วย 3 โรคร้ายแรง 
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  2  พ.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
     ประจำเดือน เมษายน  2560 
   หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  28 เม.ย.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
    นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  28 เม.ย.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  การประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อสร้าง
    อุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  20 เม.ย.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร
    ประจำเดือน มีนาคม 2560 
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  12 เม.ย.  2560
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง  การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  12  เม.ย.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง การดำเนินการขอรับการอุดหนุรายบคคลผ่านระบบสารสนเทศ
    สถานศึกษาเอกชน (PSIS)
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  12  เม.ย.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
    ประจำเดือน มีนาคม 2560 
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  31  มี.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  เชิญประชุม
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  16  มี.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  ประกาศอัตราการอุดหนุนและแนวทางการดำเนินงานโครงการ
    สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  16  มี.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  แจ้งเปิดการใช้งานระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอชน (PSIS)
     รุ่นปรับปรุง พ.ศ. 2559 
     หนังสือราชการ   / คู่มือPSIS
     : แจ้ง  16  มี.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ
     ครูอาวุโส ประจำปี 2559 
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  16  มี.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง  การประชุมสัมมนาก่อนการตรวจ นิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุน
     โรงเรียนเอกชน 
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  16  มี.ค.  2560
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์และฮั่วเคี้ยว เรื่อง การรับเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ 
   หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  14  มี.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด (9 โรงเรียน) เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
    (ปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 4) ประจำเดือน ตุลาคม 2558-กันยายน2559 
   หนังสือราชการ   / ไฟล์
     : แจ้ง  9  มี.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและ
    การศึกษาบุตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
   หนังสือราชการ   
     : แจ้ง  2  มี.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
    ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
   หนังสือราชการ   
     : แจ้ง  2  มี.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้าง
    พระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่นเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    สยามบรมราชกุมารี 
   หนังสือราชการ   
     : แจ้ง  22  ก.พ.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา
    เนื่องในเทศกาลวันมามาฆบูชา ประจำปี 2560
   หนังสือราชการ   
     : แจ้ง  3  ก.พ.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)
    สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
    หนังสือราชการ   
     : แจ้ง  9  ก.พ.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินโครงการอาหารกลางวัน
    ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
    หนังสือราชการ   
     : แจ้ง  9  ก.พ.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับการอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย
    ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
    ตามจำนวนนักเรียนประมาณการ (เพิ่มไฟล์คำขอ)
    หนังสือราชการ    / คำขอ  / คำนวณ / ประกาศฯ  / แนวนโยบาย
     : แจ้ง  3  ก.พ.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
    ประจำปี 2560
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  3  ก.พ.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การยื่นคำร้องขอรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
     ผ่านระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์
    หนังสือราชการ    
     : แจ้ง  3  ก.พ.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน
     ปีการศึกษา 2559
    หนังสือราชการ   /  ไฟล์ชื่อนักเรียน
     : แจ้ง  2  ก.พ.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
     ปี  2560
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  30   ม.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
    ประจำเดือน มกราคม  2560
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  30   ม.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการ
    คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ On line
    หนังสือราชการ   / คู่มือ
     : แจ้ง  30   ม.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง เชิญร่วมบริจาคทรัพย์สมทบเป็นเงินช่วยเหลือโรงเรียน
    ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย)
     หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  30   ม.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  และ
    ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ของนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น
    มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
   หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  30   ม.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษา
     พยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน มกราคม 2560
     หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  30   ม.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาด
   ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  24   ม.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
    ประจำปี  2560
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  24   ม.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
   ข้ันพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2559
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  19   ม.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ปีการศึกษา 2559
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  19   ม.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  19   ม.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือทบทวนและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ
   ประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตรย์
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  11   ม.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  11   ม.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศเฉลิมพระปรภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง   11   ม.ค.  2560
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง กำหนดการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
    พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง   11   ม.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การใช้ระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการออนไลน์
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง   9   ม.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การเปลี่ยนแปลงประกาศกองทุนสงเคราะห์ 
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง   9  ม.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดส่งเอกสารสำคัญประกอบการขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  9   ม.ค.  2560
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนเป็นเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและ
    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พ.ย.59
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  29  ธ.ค.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
    ประจำเดือน ธันวาคม 2559
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  29  ธ.ค.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
    ประจำเดือน ธันวาคม 2559
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  29  ธ.ค.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  26  ธ.ค.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่ง SMS
    กด 9 แสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
    มหาภูมิพลอดุลยเดช และแนวทางการปฏิบัติ กรณีพบข้อความหรือเน้อหาไม่บังควรทาง
    สื่อสังคมต่างๆ
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  15  ธ.ค.  2559   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
    ประจำเดือน ธันวาคม 2559
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  28  ธ.ค.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดงาน "ลูกของพ่อ" สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
    หาที่สุดมิได้ จังหวัดบุรีรัมย์
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  15  ธ.ค.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย
    วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    หนังสือราชการ  
     : แจ้ง  1  ธ.ค.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง แนวปฏิบัติการนำส่งเงินสะสม
    กรณีเงินเดือนตกเบิกย้อนหลัง
    หนังสือราชการ 
     : แจ้ง  1  ธ.ค.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครการอาหารเสริม (นม)
    ในโรงเรียน และรายชื่อผู้ประกอบการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2559
   หนังสือราชการ 
     : แจ้ง  1  ธ.ค.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศโรงเรียนสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษา
     ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559
   หนังสือราชการ 
     : แจ้ง  1  ธ.ค.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
    ภายในของสถานศึกษา
    หนังสือราชการ 
     : แจ้ง  28  พ.ย.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
     ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
    หนังสือราชการ 
     : แจ้ง  28  พ.ย.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
    และค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
    หนังสือราชการ 
     : แจ้ง  28  พ.ย.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความดี
    หนังสือราชการ 
     : แจ้ง  18  พ.ย.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณเพื่อน้อมรำลึกถึง
    พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  18  พ.ย.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การแก้ปัญหาสัญชาติและสถานนะบุคคลของเด็กนักเรียน
     ไร้สัญชาติ
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  18  พ.ย.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามประกาศ
    คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
    หนังสือราชการ 
     : แจ้ง  18  พ.ย.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่2/2559
    หนังสือราชการ    / ไฟล์ / คำขอ
    : แจ้ง  16  พ.ย.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม
    หนังสือราชการ 
     : แจ้ง  15  พ.ย.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
     ประจำปี 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  11  พ.ย.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประชุมครูวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
    ปีการศึกษา 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  11  พ.ย.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์หลักฐานทางการศึกษา
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  11  พ.ย.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับ "รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช."
    (OPEC AWARDS)
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  9  พ.ย.  2559
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหา-
     กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  7  พ.ย.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล เดือน ตุลาคม
     2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  1 พ.ย.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      พ.ศ. 2551
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  28  ตุลาคม  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ส่งรายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร
     เดือน ตุลาคม 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  28  ตุลาคม  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา
    และลูกจ้าง
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  28  ตุลาคม  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  21  ตุลาคม  2559
   แจ้งโรงเรียนเอกชนประเภทการกุศล เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน
     อาคารประกอบโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  21  ตุลาคม  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา
    คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  14  ตุลาคม  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  14  ตุลาคม  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
    เดือน กันยายน  2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  3  ตุลาคม  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศกองทุนสงเคราะห์และระเบียบคณะกรรมการกองทุน
    สงเคราะห์
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  29  กันยายน  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ตามที่ขอเบิกเพิ่ม
     ภาคเรียนที่ 1/59
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  29  กันยายน  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียน เดือนกันยายน 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  27  กันยายน  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด( 7 โรงเรียน) เรื่อง การประเมินความสามารถนักเรียน ด้านการอ่านการเขียน
    ภาษาไทย
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  21  กันยายน  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด(7 โรงเรียน) เรื่อง การประเมินความสามารถนักเรียน ด้านการอ่านการเขียน
    ภาษาไทย ครั้งที่ ๒
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  21  กันยายน  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล(ปรับเพิ่มเงินเดือนครูร้อยละ 4)
    หนังสือราชการ  ไฟล์คำขอ   / ไฟล์ใบสำคัญ
      : แจ้ง  21  กันยายน  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  21  กันยายน  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งผลการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
     ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  21  กันยายน  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง เชิญประชุม
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  6  กันยายน  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล
   คุรุสภา ประจำปี 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  6  ก.ย.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การดำเนินงานประเมินการอ่านออกเขียนได้ และการประเมิน
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ของนักเรียนปีการศึกษา 2559
    หนังสือราชการ   / ไฟล์ข้อมูล
      : แจ้ง  5  ก.ย.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
    ประจำเดือน สิงหาคม  2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  30  ส.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  30  ส.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
    จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ. 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  30 ส.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาขั้น ม. 6 ผลการเรียนเฉลี่ย
    สะสม(GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  30 ส.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
    ประจำเดือน สิงหาคม 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  30 ส.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสำรวจจำนวนนักเรียนเพื่อขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหาร-
     เสริม(นม)      สำหรับภาคเรียนที่ 2/2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  22 ส.ค. 2559
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อนุบาลธีรา เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     โดยใช้เทคโนโลยี (คร้้งที่ 2)
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  19 ส.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง กฐินพระราชทาน 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  19 ส.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2558
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  5 ส.ค. 2559
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์และอนุบาลธีรา เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
    เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  5 ส.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสเนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ อันเป็นที่-
    สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  5 ส.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและ
    ค่าการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  29 ก.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาและส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน
    ผู้เข้าสอบ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  29 ก.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
     เดือน กรกฎาคม 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  28  ก.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
      (รับแผ่น CD ที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน)
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  28  ก.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การตรวจติดตามการบริหารสถานศึกษาเอกชน
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  28  ก.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
    เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง
    ณ วันที่  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙
    หนังสือราชการ  / ไฟล์คำนวณ(ปรับแก้) ไฟล์คำขอ
      : แจ้ง  28 ก.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง เชิญชวนลูกจ้างพนักงานราชการของสถานศึกษา
    ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดปีมหามงคล
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  22  ก.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด  เรื่อง ขยายเวลารัสมัครแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับ
    เยาวชนฯ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  22  ก.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด  เรื่อง ติดตามผลการรายงานโครงการฝึกอบรมลูกเสื้อต้านภัยยาเสพติด
    ประจำปี 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  13  ก.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  13  ก.ค. 2559
   แจ้งโรงเรียนอนุบาลเตรียมพัฒน์ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
    เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  8  ก.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสำรวจจำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนโครงการ
    อาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  6  ก.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการ
   ในโรงเรียนเอกชน
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  6  ก.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ส่งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
    และค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน มิถุนายน  2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  6  ก.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การรับสมัครแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย
    สำหรับเยาวชนฯ  ครั้งที่ 22  ประจำปี  2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  6  ก.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
    ประจำเดือน มิถุนายน  2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  4  ก.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  27  มิ.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  27  มิ.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติโรงเรียนเอกชน
     ปีการศึกษา 2558 และ 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  27  มิ.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายดอกพุทธรักษา สัญลักษณ์
    งานวันพ่อ ปี 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  27  มิ.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประเมินความสามารถนักเรียน ด้านการอ่าน การเขียน
    ภาษาไทย
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  24  มิ.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประชุมชี้แจงดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
    ออกเสียงประชามติ
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  22  มิ.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
     ร่างรัฐธรรมนูญ
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  22  มิ.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุมการกำหนดเขตพื้นที่(Zoning)
    "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" ในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  22  มิ.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุมการกำหนดเขตพื้นที่(Zoning)
    "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" ในสถานศึกษา
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  10  มิ.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
    เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง
    ณ วันที่  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙
    หนังสือราชการ  / ไฟล์คำนวณ  /  ไฟล์คำขอ
      : แจ้ง  10  มิ.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดแอพปพลิเคชั่น
    ฉลาดรู้ประชามติ
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  10  มิ.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  9  มิ.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติโรงเรียนและนักเรียนที่มีสิทธิขอรับ
    เงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2559
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  30  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่อง-
    แต่งกายนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1/2559
    หนังสือราชการ  (ปรับแก้เอกสารแนบ)
      : แจ้ง  24  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนนักเรียน เดือน พฤษภาคม 2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  27  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดงานฉลองสิริราชมบัติครบ 70 ปี
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  26  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
    และการศึกษาบุตร เดือน พฤษภาคม 2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  26  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  24  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่อง-
    แต่งกายนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1/2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  24  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  24  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประชาสัมพันธ์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
    สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  24  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอาหารเสริม(นม) ภาคเรียน 1/2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  24  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  17  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  17  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงานเพื่อเข้ารับการพิจารณา
   รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  17  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็ก
   เพื่อเสริมสร้างภูิมคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กปฐมวัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดบุรีรัมย์
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  17  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
    งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  17  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งข้อมูลการบริหารจัดการของกองทุนสงเคราะห์ ประจำเดือน
   มีนาคม 2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  13  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง
     นโยาย ปีการศึกษา 2559  "ปีแห่งการสเริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนใน
     ศตวรรษที่ 21"
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  13  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ผลการทอดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐา (O-NET)
      ปีการศึกษา 2558
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  13  พ.ค.. 2559
   แจ้งวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์
    การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  11  พ.ค.. 2559
   แจ้งวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์
    การเรียน เครื่องแต่งกายนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี) ตามประมาณการ
    ภาคเรียนที่ 1/2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  11  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา
    2558
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  11  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
    การเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้ง
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  11  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียง
     ประชามติ
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  11  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรับสื่อพัฒนา EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  11  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษา
    บุตร ประจำเดือน เมษายน 2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  4  พ.ค.. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งข้อมูลการบริหารจัดการของกองทุนสงเคราะห์และความคืบหน้า
   สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินทุนเลี้ยงชีพ)
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  4  พ.ค.. 2559
   แจ้งโรงเรียนอนุบาลธ๊รา,ฮั่วเคี้ยว,อิสาณโกศลศึกษา,วัดพระพุทธบาทเขากระโดง,บุญถึงวิทยานุสรณ์
     และบำรุงวิทยา เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
     เทคโนโลยีสารสนเทศ
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  29  เม.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำเดือน
    เมษายน   2557
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  28  เม.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง สำรวจจำนวนนักเรียนขาดแคลนที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  26  เม.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด
    (สคจ.)   ปี  2559
    หนังสือราชการ   /   แบบสำรวจ
      : แจ้ง  26  เม.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)
    ประจำปีการศึกษา 2558
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  26  เม.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
    ประจำปี 2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  26  เม.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  26  เม.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการพัฒนาผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศ  2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  7  เม.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
     เดือน มีนาคม 2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  1  เม.ย. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
     เดือน มีนาคม 2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  31   มี.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การรณรงค์กิจกรรมสู้ภัยแล้ง
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  30   มี.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสื้อ ขึ้นผู้ช่วยหัวหน้า
      ผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ( A.L.T.C)
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  30  มี.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งประกาศผลวิธีการสรรหาและการเลือกและแต่งตั้ง
     กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา
     ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  28  มี.ค. 2559
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อิสาณโกศลศึกษา,วัดพระพุทธบาทเขากระโดง,มีชัยพัฒนา
     บุญถึงวิทยานุสรณ์และลำปลายมาศพัฒนา เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรม
     ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
    หนังสือราชการ   / หลักสูตร
      : แจ้ง  28  มี.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     โดยใช้เทคโนโลยี
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  17  มี.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างการรับรู้
     "อยู่อย่างไทย หัวใจจงรักภักดี"
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  17  มี.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการพัฒนาผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศ
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  15  มี.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศวิธีการสรรหาและการเลือกและแต่งตั้งกรรมการ
    ที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
    บุรีรัมย์ เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  15  มี.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การดำเนินการจัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับ
     กิจการโรงเรียน
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง   9  มี.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงยกเว้นภาษีเงินได้โรงเรียนเอกชน
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง   9  มี.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง หลักสูตรอบรมความรู้เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต
    ประกอบวิชาชีพครู ของชาวต่างประเทศ
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  7  มี.ค. 2559
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,ฮั่วเคี้ยว,อนุบาลธีราและบำรุงวิทยา เรื่อง การประเมินคุณภาพ-
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  3  มี.ค.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงยกเว้นภาษีเงินได้
    ของโรงเรียนเอกชน
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  3  มี.ค.  2559
   แจ้งโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  3  มี.ค.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและ
    ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  3  มี.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและ
     เงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  3  มี.ค.  2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคคล กุมภาพันธ์ 2559
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  29  ก.พ. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และ GPA
     6 ภาคเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
     ปีการศึกษา 2558
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  29  ก.พ. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย
     ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
    หนังสือราชการ   / ไฟล์ดาวน์โหลด
      : แจ้ง  23  ก.พ. 2559
   แจ้งโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  23  ก.พ. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับ
     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
    หนังสือราชการ   / ไฟล์
      : แจ้ง  19  ก.พ. 2559
   แจ้งโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  18  ก.พ. 2559
   แจ้งโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  18  ก.พ. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ในการยกระดับ
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ตามมาตรสากล(IS) เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
    ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs (แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้)
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  17  ก.พ. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  8  ก.พ. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือตอบข้อมูลและแบบสำรวจผลการดำเนินงาน
    ตามแนวทางปฏิบัติโครงการอาการเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  8  ก.พ. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการติดตามการบริหารงานสถานศึกษาเอกชน
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  3  ก.พ. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร
     ประจำเดือน มกราคม 2559
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  28 ม.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนนักเรียน  เดือน มกราคม 2559
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  28 ม.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)
     และรายชื่อผู้ประกอบการอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2559
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  28 ม.ค. 2559
   แจ้งโรงเรียนในสังกัด (3 โรงเรียน) เรื่อง แจ้งโอนเงินค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2559
     (เดือน ตุลาคม 2558- กันยายน 2559)
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  21 ม.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาด
    ในดรงเรียน ปี 2559
   หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  21 ม.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการ
     อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2559
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  21 ม.ค. 2559
   แจ้งโรงเรียนในสังกัด ( 5 โรงเรียน) เรื่อง แจ้งให้สำรวจสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เครื่อง-
     คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  21  ม.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
    รายการค่าหนังสือเรียน(เฉพาะ ปวช.) อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
    ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  15 ม.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  14 ม.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60
    ประจำปี 2559
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  14  ม.ค. 2559
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาฯ
    และการศึกษาบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2558
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  28 ธ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียน
    ประจำเดือน ธันวาคม 2558
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  28 ธ.ค. 2558
   แจ้งโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาทุกแห่ง เรื่อง การสมัครขอรับการตรวจประเมิน
    โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2559
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  28 ธ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่องแจ้งการครบกำหนดการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์
    และให้นำส่งเงินสมทบ (3%) ผ่านธนาคารกรุงไทย
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  28 ธ.ค. 2558
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเก็บข้อมูล
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  22 ธ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
     ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  18 ธ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง สำรวจความประสงค์เข้ารับรางวัลในวันครู
     16 มกราคม 2559
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  18 ธ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง เชิญประชุม
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  16 ธ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  16 ธ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
     จังหวัดบุรีรัมย์
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  16 ธ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับ "รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช"
     (OPEC AWARD)
     หนังสือราชการ   / รายละเอียด
      : แจ้ง  2  ธ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม)
     ภาคเรียนที่ 2/2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  2 ธ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
     ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  26 พ.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
     ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  26 พ.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ตัวชี้วัดขั้นต้นสำหรับโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุน
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  26 พ.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม เรื่อง เทคนิคและวิธีการสอน
     ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่กระบวนการเรียนรู้
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  26 พ.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนเฉพาะในระดับ ปวช.
     ค่าอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่2/2558
     หนังสือราชการ (แก้ไข)   / ไฟล์คำนวณ  / ไฟล์คำขอ
      : แจ้ง  12 พ.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
     ประจำเดือน ตุลาคม 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  12 พ.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
     ประจำเดือน ตุลาคม 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  28  ต.ค. 2558
   แจ้งโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง, อิสาณโกศลศึกษา เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน
     อุดหนุนนักเรียนรายบุคคลเพิ่มเติมย้อนหลัง ประจำเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  28  ต.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน,
     เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่  1/2558 ที่ขอเบิกเพิ่ม
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  28  ต.ค. 2558
   แจ้งโรงเรียนฮั่วเคี้ยว,บุญถึงวิทยานุสรณ์และเอื้อแววมณี เรื่อง แจ้งให้ส่งเงินคืน รายการเงินอุดหนุน
     ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน,เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่
     1/2558 ที่เบิกเกินจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  26  ต.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  26  ต.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS 
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  26  ต.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยรักษามาตรฐานและ
     โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  20  ต.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ส่งสำเนาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การเปิดและปิด
     สถานศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ. 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  20  ต.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าอาหารเสริม(นม) เพิ่มเติม
     ภาคเรียนที่ 1/ 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  6  ต.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
     ประจำเดือน กันยายน 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  30 ก.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
     ประจำเดือน กันยายน 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  30 ก.ย. 2558
   แจ้งวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียน
     ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา พ.ศ.2558
     หนังสือราชการ / ไฟล์คำนวณ  / รายการและอัตรา1/ รายการและอัตรา 2
      : แจ้ง  10 ก.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
     ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนนักเรียน-
     รายบุคคล พ.ศ. 2558
     หนังสือราชการ   / ไฟล์ อน4
      : แจ้ง  10 ก.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  10 ก.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล เดือน สิงหาคม 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  2  ก.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งสรุปผลการตรวจสอบเอกสารประกอบการดำเนินกิจการ
     โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  31 ส.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศ
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  31 ส.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของประเทศสหราชอาณาจักร
     เพื่อการคุ้มครองเด็ก (ICPC)
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  31 ส.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร
     ประจำเดือน สิงหาคม 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  26 ส.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครู
     วุฒิปริญญาตรี ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2556
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  26 ส.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การอบรมระบบการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบ ON LINE ผ่าน
     ระบบอินเตอร์เน็ต Web Application
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  24 ส.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การฝึกอบรมระบบ TEPE Online ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
     ทางการศึกษา
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  21 ส.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การรายงานนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2557
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  21 ส.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  21 ส.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  14 ส.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2557
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  10 ส.ค. 2558
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อิสาณโกศลศึกษา,บำรุงวิทยา,ฮั่วเคี้ยว,วัดพระพุทธบาทเขากระโดง
     และบุญถึงวิทยานุสรณ์  เรื่อง ให้รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  10   ส.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน-
     บุตร  ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  10 ส.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญ-
     ยิ่งดิเรกคุณากรณ์ ประจำปี 2559
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  10  ส.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลเดือน กรกฎาคม 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  29  ก.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  29  ก.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ส่งประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือก
     เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  29  ก.ค. 2558
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อิสาณโกศลศึกษา,บำรุงวิทยา,ฮั่วเคี้ยว,วัดพระพุทธบาทเขากระโดง
     และบุญถึงวิทยานุสรณ์  เรื่อง ให้ชะลอการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  28  ก.ค. 2558
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อิสาณโกศลศึกษา,บำรุงวิทยา,ฮั่วเคี้ยว,วัดพระพุทธบาทเขากระโดง
     และบุญถึงวิทยานุสรณ์  เรื่อง  แจ้งคำสั่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์
     สำหรับห้องเรียนฯ
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  28  ก.ค. 2558
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อิสาณโกศลศึกษา,บำรุงวิทยา,ฮั่วเคี้ยว,วัดพระพุทธบาทเขากระโดง
     และบุญถึงวิทยานุสรณ์  เรื่อง การสละสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  28  ก.ค. 2558
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อิสาณโกศลศึกษา,บำรุงวิทยา,ฮั่วเคี้ยว,วัดพระพุทธบาทเขากระโดง
     และบุญถึงวิทยานุสรณ์  เรื่อง วิธีการขอรับสื่อดิจิตัลคอนเทนต์
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  28  ก.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการสายสัมพันธ์ ครู หมอ พ่อแม่
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  23  ก.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  23  ก.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสำรวจจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน
     อุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกายและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริ
     ณ วันที่  10 มิถุนายน 2558
     หนังสือราชการ / ไฟล์คำนวณ  
      : แจ้ง  15  ก.ค. 2558
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อิสาณโกศลศึกษา,บำรุงวิทยา,ฮั่วเคี้ยว,วัดพระพุทธบาทเขากระโดง
     และบุญถึงวิทยานุสรณ์  เรื่อง การตอบข้อหารือเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพ
     การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  13  ก.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสำรวจจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม)
      ภาคเรียนที่ 2/2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  13  ก.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
      และค่าเล่าเรียนบุตร ประจำเดือน มิถุนายน  2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  13  ก.ค. 2558 
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การรับสมัครแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย
     สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  13  ก.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  30  มิ.ย. 2558 
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนมิถุนายน 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  30  มิ.ย. 2558
   แจ้งโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา,วัดพระพุทธบาทเขากระโดง,อนุบาลธีรา,บุญถึงวิทยานุสรณ์,
     ฮั่วเคี้ยว และบำรุงวิทยา เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
      โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  25  มิ.ย. 2558
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อนุบาลธีรา,ลำปลายมาศพัฒนา,ฮั่วเคี้ยวและบำรุงวิทยา เรื่อง
     โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  25  มิ.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
     ประจำปีการศึกษา 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  16  มิ.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
      งวดที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  11  มิ.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ขอรับอุดหนุนโครงการ
      อาหารกลางวัน
     หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  11  มิ.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน
     ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  11  มิ.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง วิธีแก้ไขปัญหาวันเดือนปีไม่ถูกต้อง ในโปรแกรม PSIS
     รายละเอียด  
      : แจ้ง  5  มิ.ย. 2558
   แจ้งวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เรื่อง การเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557
     ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  5  มิ.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจนับนักเรียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
     ในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  4  มิ.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและ
     ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤษภาคม  2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  3  มิ.ย. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน มิถุนายน  2558
     หนังสือราชการ   / ฟล์คำขอ
      : แจ้ง  29 พ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ เชิญประชุม
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  28 พ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่1/ 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  28 พ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล เดือน พฤษภาคม 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  27 พ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง คู่มืออย่างง่ายของการดำเนินการข้อมูลในโปรแกรม PSIS
      คู่มือNewPsis  
      : แจ้ง  23 พ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ส่งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ตามประมาณการ
     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
      หนังสือราชการ   (แก้ไขเพิ่มเติม)
      : แจ้ง  22 พ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ส่งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและ
     ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤษภาคม  2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  19 พ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การปฐมนิเทศผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนเอกชน
     ปีการศึกษา 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  12 พ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การแต่งตั้งผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและ
     การบริหารจัดการเงินอุดหนุน (PSIS)
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  11 พ.ค. 2558
   แจ้งโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา,มารีย์อนุสรณ์และฮั่วเคี้ยว เรื่อง แจ้งนักเรียนรับ
     เกียรติบัตรที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นพื้นฐาน(O-NET) ได้คะแนน
     เต็ม ๑๐๐ คะแนน
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง 8 พ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย
     การวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557
     หนังสือราชการ   / ระเบียบบัญชี
      : แจ้ง  6 พ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการจ้างคนพิการ
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  6 พ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล เดือน เมษายน 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  6 พ.ค. 2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
     ปีการศึกษา 2557
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  23  เม.ย.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  21  เม.ย.  2558
   แจ้ง  7  โรงเรียนในสังกัด เรื่อง ติดตามการตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2556
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  21  เม.ย.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและ
     การศึกษาบุตร ประจำเดือน มีนาคม  2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  10  เม.ย.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล
     "หนึ่งแสนครูดี"  ประจำปี 2558
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  10  เม.ย.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี 2558
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  10  เม.ย.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือสเริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
     ในเด็กปฐมวัยจังหวัดบุรีรัมย์
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  30  มี.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
     ประจำเดือนมีนาคม 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  25  มี.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
     ประจำปี 2558
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  25  มี.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง รายงานประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ประจำปี
     การศึกษา 2557
    หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  25  มี.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอแจ้งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  25  มี.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การอบรมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  20  มี.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรระบบการวัดและประเมินผล
     การเรียนรู้ ตามโครงสร้างหลักสูตรฯและการจัดทำเอกสารการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  12  มี.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง เชิญประชุม
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  12  มี.ค.  2558
   แจ้งโรงเรียนบำรุงวิทยา เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนของ
     โรงเรียนเอกชนการกุศล
     หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  11  มี.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2558
     หนังสือราชการ   / ไฟล์.อน4
      : แจ้ง  2  มี.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  2  มี.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล เดือนกุมภาพันธ์ 2558
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  26  ก.พ.  2558
   แจ้งวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนเพิ่มการครองชีพครูเอกชน
     (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) เดือน มกราคม - มิถุนายน 2557
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  24  ก.พ.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการส่งเสริม-
     คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  21  ก.พ.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประดับธงตราสัญลักษณ์และการแต่งกายด้วยเสื้อปักตรา
     สัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
     5 รอบ 2 เมษายน  2558
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง 21  ก.พ.  2558

   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถีชีวิตโค-กระบือ เพื่อ
     เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมายุ
     ครอบ 60  พรรษา
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  21  ก.พ.  2558
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  16  ก.พ.  2558
   เนื่องจาก สช. แจ้งเป็นการภายในว่า จะปิดระบบข้อมูลเงินอุดหนุนนักเรียน (PSIS)
     ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการพิมพ์ แบบ อน.4,5,6
     รวมถึง บัญชีจ่ายเงินเดือน,หลักฐานการจ่ายเงินเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2557 
     (จำนวน ๓ ชุด) สำหรับใช้ในการขอรับเงินอุดหนุนประจำเดือน มีนาคม,เมษายน
     และ พฤษภาคม 2558
     ทั้งนี้ยังไม่แจ้งกำหนดการเปิดใช้ระบบใหม่ และหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะ
     แจ้งให้ทราบต่อไป
      : แจ้ง  13  ก.พ.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง  การดำเนินงาน "โครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
     60  พรรษา"
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  13  ก.พ.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
     ประจำเดือน มกราคม 2558
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  13  ก.พ.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนเป็นเงินค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
     เครื่องแต่งกาย และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1/2558
     หนังสือราชการ   / ไฟล์คำร้อง    /ไฟล์คำนวณ
      : แจ้ง  13  ก.พ.  2558
   แจ้งวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เรื่อง การนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
     2557 ไปใช้ในการเรียนการสอน
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  13  ก.พ.  2558
   แจ้งโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทุกแห่ง เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) 
     สำหรับ ภาคเรียนที่ 1/2558
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  13  ก.พ.  2558
   แจ้งโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทุกแห่ง เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ
      ระดับนานาชาติ รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ประจำปี พ.ศ. 2558
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  10  ก.พ.  2558
   แจ้งโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทุกแห่ง เรื่อง การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศ
      เรื่อง รายการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  2  ก.พ.  2558
   แจ้งโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทุกแห่ง เรื่อง การขยายเวลาบันทึกข้อมูลเพื่อ
     ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  28  ม.ค.  2558
   แจ้งโรงเรียนบำรุงวิทยา,บุญถึงวิทยานุสรณ์,เอื้อแววมณีและอนุบาลรัตนะ เรื่อง การประเมิน
     พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  28  ม.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
     เดือน มกราคม  2558
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  28  ม.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  22  ม.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห จำหน่ายบัตรการแสดงกายกรรมซินเกียง-
     ต้านยาเสพติด
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  22  ม.ค.  2558
   แจ้งโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง,ลำปลายมาศพัฒนา,มีชัยพัฒนาและอิสาณโกศลศึกษา
     เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนการกุศล
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  21  ม.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ-
      ขั้นพื้นฐาน(O-Net)
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  20  ม.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
     ปีการศึกษา 2557
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  20  ม.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก
     ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2558
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  20  ม.ค.  2558
   แจ้งรายชื่อ/เลขที่นั่ง ครูผู้รับรางวัลในวันครู ที่ 16 มกราคม 2558
    รายชื่อ
      : แจ้ง  15  ม.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  14  ม.ค.  2558
   แจ้งโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทุกแห่ง เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ-
     การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  4  ม.ค.  2558
   แจ้งโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา,มารีย์อนุสรณ์,บำรุงวิทยาและอนุบาลเตรียมพัฒน์
     เรื่อง แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  4  ม.ค.  2558
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2557 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  29  ธ.ค.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2557 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  29  ธ.ค.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน ธันวาคม 2557 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  29  ธ.ค.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี
     (เดือน มกราคม-กรกฎาคม  2556) 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  22  ธ.ค.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งให้ทราบเรื่องกองทุนสงเคราะห์ฯ เป็นนิติบุคคล 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  22  ธ.ค.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2557 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  22  ธ.ค.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2556 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  11  ธ.ค.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  8  ธ.ค.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  3  ธ.ค.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดอบรมการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  3 ธ.ค.  พ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง จัดกิจรรม "สวดมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
    พุทธศักราช 2558" 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง 3  ธ.ค.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง 28  พ.ย. 2557
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อิสาณโกศลศึกษาและฮั่วเคี้ยว เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน
   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง 28  พ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
    ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง 26  พ.ย. 2557
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,ฮั่วเคี้ยว,อนุบาลธีราและบำรุงวิทยา เรื่อง แจ้งรายละเอียด
     โอนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรม-
     พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพิ่มเติมส่วนที่ค้างจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2556 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง 26  พ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-
     พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง 25  พ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
     ภาคเรียนที่ 2/2557 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง 25  พ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-
     พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง 25  พ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง 21  พ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง 21  พ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง 20  พ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง สำรวจครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน-
      การสอน 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง 12  พ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขัน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
     ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบ 1 ประจำปี 2557 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง 11  พ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์-
     การเรียน เครื่องแต่งกายนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง
     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง 11  พ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน
     ปีงบประมาณ  2557  งวดที่  2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
      หนังสือราชการ
      : แจ้ง  7  พ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำเดือน
     ตุลาคม  2557  และเพิ่มเติมค้างจ่ายเดือน กันยายน 2557
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  31  ต.ค. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน(ระดับประกาศนียบัตร)
     อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
     หนังสือราชการ   /  ไฟล์คำนวณ / ไฟล์คำร้อง
      : แจ้ง  31  ต.ค. 2557
   แจ้งโรงเรียนฮั่วเคี้ยวและบำรุงวิทยา เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  29  ต.ค. 2557
   แจ้งโรงเรียนอนุบาลธ๊รา,ลำปลายมาศพัฒนา,มารีย์อนุสรณ์,ฮั่วเคี้ยวและบำรุงวิทยา เรื่อง
     ขยายเวลาบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  29  ต.ค. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การเพิ่ม-ลดรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ผ่าน
      เว็บไซต์  www.niets.or.th
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  28  ต.ค. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุมแนวทางกระบวนการจัดประวัติศาสตร์และ
     หน้าที่พลเมืองในสถานศึกษาเอกชน
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  28  ต.ค. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) เพิ่มเติม
     ค้างจ่ายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 งวดที่ 2
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  28  ต.ค. 2557
   แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรแท็บเล็ต เรื่อง แจ้งรายชื่อศูนย์บริการหลังการขายของเครื่อง
      คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  28  ต.ค. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทางรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า-
     มหาจักรี ประจำปี 2558
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  28  ต.ค. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
      ประจำปี 2558
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  28  ต.ค. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แบบสำรวจความต้องการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารและครู
      โรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  17  ต.ค. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูเอกชน
     (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ประจำเดือน มกราคม - กันยายน 2556 และ ตุลาคม- ธันวาคม 2556
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  8  ต.ค. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
     ประจำเดือน กันยายน 2557
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  26  ก.ย.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนอนุบาลธีรา,ฮั่วเคี้ยว,มารีย์อนุสรณ์,อิสาณโกศลศึกษา,บำรุงวิทยา,
     ลำปลายมาศพัฒนาและวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ  เรื่อง แจ้งโอนเงินสวัสดิการ
     ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  26  ก.ย.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญชวนให้ติดป้ายไวนิล "ค่านิยม 12 ประการ"
     ขนาด 1.5 x 3.00  เมตร
     ป้ายค่านิยม   (ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจใช้เวลาดาวน์โหลดนาน)
      : แจ้ง  25  ก.ย.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  25  ก.ย.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครู
      วุฒิปริญญาตรี  ย้อนหลังเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  12  ก.ย.  2557
   แจ้งโรงเรียนฮั่วเคี้ยว,มารีย์อนุสรณ์,บุญถึงวิทยานุสรณ์,ลำปลายมาศพัฒนา,อนุบาลธีรา
      และบำรุงวิทยา เรื่อง การอบรมตามโครงการการประยุกต์และการบูรณาการคอมพิวเตอร์-
      พกพา(แท็บเล็ต) เพื่อการเรียนการสอน
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  8  ก.ย.  2557
   แจ้งโรงเรียนฮั่วเคี้ยว,มารีย์อนุสรณ์,มีชัยพัฒนา,ลำปลายมาศพัฒนาและอิสารโกศลศึกษา
      เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  2  ก.ย.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่อง แจ้งผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ ๒๐
      ระดับจังหวัด
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  2  ก.ย.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
      ประจำเดือนสิงหาคม 2557
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  27  ส.ค.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ ประจำปี พ.ศ.2558
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  20  ส.ค.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่อง รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
     และการศึกษาบุตร
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  20  ส.ค.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  4  ส.ค.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
     ประจำเดือน กรกฎาคม  2557
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  31  ก.ค. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
     เขต 1 ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และประกาศสำนักงานฯ
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  30  ก.ค.. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอาหารกลางวัน งวดที่ 2
     ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  30  ก.ค.. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ตารางอัตราเงินค่าการศึกษาบุตรแนบท้ายระเบียบฯ
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  30  ก.ค.. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประชุมพัฒนาครูธุรการ
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  22  ก.ค.. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประชุมพัฒนาผู้บริหารและครูในสถานศึกษาเอกชน
     ระดับอาชีวศึกษา
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  22 ก.ค.. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ
     ครั้งที่ ๒๐ 
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  22 ก.ค.. 2557
  โรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำร้องขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ให้จัดส่งโดยด่วน ดังนี้
     บุญถึงวิทยานุสรณ์,อิสาณโกศลศึกษา,วัดพระพุทธบาทเขากระโดง,ลำปลายมาศพัฒนา,
     วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ
     โรงเรียนที่ส่งแล้วแต่ต้องแก้ไข คือ อนุบาลรัตนะ,เอื้อแววมณีและบำรุงวิทยา
    : แจ้ง  18 ก.ค.. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง สมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนในและ
     ต่างประเทศ
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  18 ก.ค.. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
     ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา งานสัปดาห์ส่งเสริม
     พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  16 ก.ค.. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แนวทางเสริมสร้างการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  16 ก.ค.. 2557
   แจ้ง 9 โรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุน
     โครงการอาหารกลางวัน 
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  16 ก.ค.. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและ
     ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  16 ก.ค.. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง เชิญประชุม 
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  7 ก.ค.. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ส่งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและ
     ค่าการศึกษาบุตร
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  2 ก.ค. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล ICT เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  1 ก.ค. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
     ประจำเดือน มิถุนายน  2557  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  30  มิ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสำรวจจำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหาร-
     เสริม(นม)   สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  30  มิ.ย. 2557
  เตือนโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการ เรื่อง เงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี
    (ให้รีบจัดส่งโดยเร็วที่สุด/แจ้งครั้งที่แล้วเมื่อ 31 มีค 57)
   หนังสือราชการ   / ไฟล์คำร้อง
    : แจ้ง 20 มิ.ย.  2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการการติดตาม
     ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ( กตปน.) พ.ศ. 2557  
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  20  มิ.ย. 2557
   แจ้งโรงเรียนในสังกัด( 6 โรง) เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์
     การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่วนที่เบิกเพิ่ม
     ภาคเรียนที่ 1/2555  
    หนังสือราชการ  
    : แจ้ง  20  มิ.ย. 2557
   ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์
     การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรีย ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง
     ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2557  
    หนังสือราชการ   /  ไฟล์คำนวณ / ไฟล์คำขอ
    : แจ้ง  20  มิ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง เร่งรัดแบบสำรวจตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน   
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  19  มิ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง เร่งรัดแบบสำรวจตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน   
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  19  มิ.ย. 2557
   แจ้ง 9 โรงเรียนในสังกัด เรื่อง รายละเอียดการโอนเงินอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2557   
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  16  มิ.ย. 2557
   แจ้ง 9 โรงเรียนในสังกัด เรื่อง รายละเอียดการโอนเงินอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2557   
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  16  มิ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การตรวจนับนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
     ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2557   
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  10  มิ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
      ประจำปี 2557   
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  10  มิ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับก่อนประถมฯ เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)
     ภาคเรียนที่ 1/2557   
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  10  มิ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง
     หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบฯ   
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  4  มิ.ย. 2557
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,ฮั่วเคี้ยว,อนุบาลธีรา,ลำปลายมาศพัฒนา,บำรุงวิทยา,มีชัยพัฒนา
     อิสาณโกศลศึกษา,วัดพระพุทธบาทเขากระโดงและบุญถึงวิทยานุสรณ์ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบ
     ข้อมูลนักเรียนเพื่อเตรียมการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ 2556   
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  4  มิ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการ
    ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.2557   
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  2  มิ.ย. 2557
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง เพิ่มเติมรายละเอียดงบประมาณอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
     ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   
    รายละเอียด
    : แจ้ง  29 พ.ค.  2557
  แจ้งโรงเรียนฮั่วเคี้ยว,มารีย์อนุสรณ์,อิสาณโกศลศึกษา,วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ
    เรื่อง รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร   
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  28 พ.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน
    อุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกายนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามประมาณการ
    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  28 พ.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
     ประจำเดือน พฤษภาคม 2557   
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  28 พ.ค.  2557
  แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการ ป.บัณฑิตสำหรับครูโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2557   
    รายละเอียด    /  รายชื่อ 
    : แจ้ง  26 พ.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดนโยบาย
     "ปีการศึกษา 2556 ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษา"   
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  21 พ.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา
     ปี 2557  เข้าสู่ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด   
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  21 พ.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา
     ประจำปี 2557   
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  21 พ.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและ
     เงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557   
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  16 พ.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม   
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  7 พ.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเพิ่มเติม รายละเอียดเอกสารเรื่องการประชุม   
    เอกสารเพิ่มเติม
    : แจ้ง  2  พ.ค.  2557
  แจ้ง 6 โรงเรียน เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) เพิ่มเติมค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2555
    (ภาคเรียนที่ 1/2555)   
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  29  เม.ย.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล เดือน เมษายน 2557
     หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  29  เม.ย.  2557
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อิสาณโกศล,บำรุงวิทยา,ลำปลายมาศพัฒนาและมีชัยพัฒนา เรื่อง
    โอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร   
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  28  เม.ย.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเงินเดือนครู
    (วุฒิปริญญาตรี) ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2556   
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  28  เม.ย.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนเพิ่มการครองชีพครูและบุคลากรฯ
    (วุฒิปริญญาตรี) ประจำเดือน มกราคม-ธันวาคม 2555   
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  28  เม.ย.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม   
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  28  เม.ย.  2557
  แจ้งวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เรื่อง การขออนุญาตเปิดรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2   
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  23  เม.ย.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
    ทางการศึกษา    
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  23  เม.ย.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งประกาศอัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร-
    ทางการศึกษา   
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  23  เม.ย.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล
    หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557   
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  23  เม.ย.  2557
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อนุบาลธีรา,ฮั่วเคี้ยว,วัดพระพุทธบาทเขากระโดง,บำรุงวิทยาและ
    บุญถึงวิทยานุสรณ์ เรื่อง  รายละเอียดการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพครูและบุคลากรทางการ-
    ศึกษา ประจำเดือน มกราคม -ธันวาคม  2555 กรณีตกหล่น/เพิ่มเติม
    (จะแจ้งวันโอนเงินให้ทราบอีกครั้ง หรือสอบถามไปที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน)
    รายละเอียด 
    : แจ้ง  8  เม.ย.  2557
  แจ้งโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล
     เดือน มีนาคม 2557
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  31  มี.ค.  2557
  แจ้งโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน
    และบริหารจัดการเงินอุดหนุน(PSIS)
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  31  มี.ค.  2557
  แจ้งโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง เรื่อง เงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี
   หนังสือราชการ   / ไฟล์คำร้อง
    : แจ้ง  31  มี.ค.  2557
  แจ้งโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง เรื่อง แนวดำเนินการกรอก แบบ ปพ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  31  มี.ค.  2557
  แจ้งโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา,วัดพระพุทธบาทเขากระโดง,บำรุงวิทยา,ลำปลายมาศพัฒนา
    และมีชัยพัฒนา เรื่อง การขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน
    ของโรงเรียนเอกชนการกุศล ปีงบประมาณ 2557
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  25  มี.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ซักซ้อมการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
    ของโรงเรียนเอกชนในระบบ
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง 25  มี.ค.  2557
  แจ้งโรงเรียนฮั่วเคี้ยว,มารีย์อนุสรณ์,ลำปลายมาศพัฒนาและอิสาณโกศลศึกษา
    เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  25  มี.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  25  มี.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
    9 มาตรฐาน    ครั้งที่ 1
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  25  มี.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีและการเงินโรงเรียนเอกชน(2)
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  17  มี.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีและการเงินโรงเรียนเอกชน(1)
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  17  มี.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  14  มี.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่
    การศึกษา ประจำปี 2557
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  13  มี.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปี
    การศึกษา 2556
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  13   มี.ค.  2557
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโครงการสถานศึกษาสีขาว
    ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  13   มี.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล เดือน กุมภาพันธ์ 2557
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  6   มี.ค.  2557
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,ฮั่วเคี้ยว,มีชัยพัฒนา,บำรุงวิทยาและอิสาณโกศลศึกษา เรื่อง แจ้งการ
    โอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  6  มี.ค.  2557
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ
    ประจำปี พ.ศ.2557
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  6   มี.ค.  2557
  แจ้งโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง,ลำปลายมาศพัฒนา,มีชัยพัฒนา,อิสาณโกศลศึกษาและ
   บำรุงวิทยา เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนตาม โครงการสื่อและ
   อุปกรณ์การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ปีการศึกษา 2556
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  24  ก.พ.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1
    ปีการศึกษา 2557
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  24  ก.พ.  2557
  แจ้งวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เรื่อง การดำเนินการสอนโดยวิธีการเทียบโอนความรู้และ
   ประสบการณ์
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  24  ก.พ.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในปี พ.ศ. 2557
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  24  ก.พ.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติการแต่งตั้ง/ถอดถอนผู้อำนวยการ ครู และ
    บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  17  ก.พ.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
    ตามประมาณการ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
   หนังสือราชการ  / ไฟล์คำนวณ
    : แจ้ง   5   ก.พ.  2557
  แจ้งโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เรื่อง แจ้งสนามทดสอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ระดับชาติ (O-NET) เพิ่มเติม
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง   4   ก.พ.  2557
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,ฮั่วเคี้ยว,บำรุงวิทยา,อนุบาลธีราและลำปลายมาศพัฒนา
   เรื่อง แนวทางการจัดการประเมินความสามารถของผู้เรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง   30  ม.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน เรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2556
    และเงินอุดหนุนนักเรียน เดือน มกราคม 2557
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง   29  ม.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
    ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง   29  ม.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
    ขั้นพื้นฐาน ระดับท้องถิ่น (LAS)
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง   29  ม.ค.  2557
  แจ้งโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา,มีชัยพัฒนา,ลำปลายมาศพัฒนา,บำรุงวิทยา,ฮั่วเคี้ยว และ
    อนุบาลธีรา  เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง   28  ม.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินปรับเพิ่มเงินเดือนครู (มี.ค.-ก.ย.55)
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง   28  ม.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การยื่นคำขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากร
    ในโรงเรียนเอกชน (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) กรณีตกหล่น/ขอเพิ่มจากที่เบิกจ่ายไปแล้ว
   หนังสือราชการ  / แบบ พช.1  / ไฟล์แบบสรุปข้อมูล (พช.2-5)
    : แจ้ง   23  ม.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การยื่นคำขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากร
    ในโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี)
   หนังสือราชการ / แบบ พช.1  / ไฟล์แบบสรุปข้อมูล (พช.2-5)
    : แจ้ง   23  ม.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การยื่นคำขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากร
    ในโรงเรียนเอกชน (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป)
   หนังสือราชการ  / แบบ พช.1  / ไฟล์แบบสรุปข้อมูล (พช.2-5)
    : แจ้ง   23  ม.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอาหารกลางวัน
    ภาคเรียนที่ 2/2556
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง   15  ม.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอาหารเสริม(นม)
    ภาคเรียนที่ 2/2556
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง   15  ม.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเพิ่มการครองชีพครูและบุคลากร
    โรงเรียนเอกชน (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป)
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง   15  ม.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การรับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานวันครู ประจำปี 2557
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง   15  ม.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการหยุดการเรียนการสอนของโรงเรียน
   หนังสือราชการ 
    : แจ้ง   15  ม.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง คำขอเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครู
    วุฒิปริญญาตรี
   หนังสือราชการ  / ใบสำคัญ9เดือน  ใบสำคัญ 2 เดือน
    : แจ้ง   13  ม.ค.  2557
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจำหน่ายไดอารี่ ปี พ.ศ.2557 ของสำนักงานคณะกรรมการ
    ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง   7  ม.ค.  2557
  แจ้งประชาสัมพันธ์ ผลการออกรางวัลสลากการกุศล งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2556
  ผลรางวัลสลาก
    : แจ้ง  3  ม.ค.  2557
  แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง โอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล เดือน ธันวาคม 2556
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  26  ธ.ค.  2556
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,ฮํ่วเคี้ยว,อิสาณโกศลศึกษา,วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ และ
    ลำปลายมาศพัฒนา เรื่อง โอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  26  ธ.ค.  2556
  แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง การรับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานวันครู ประจำปี 2557
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  19  ธ.ค.  2556
  แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง แจ้งระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วย
    เงินสวัสดิการสงเคราะห์การศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
    โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  19 ธ.ค.  2556
  แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
    ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  29  พ.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  29  พ.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน ให้ดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนครูตามอัตราใหม่ในโปรแกรม PSIS 
    โดยเริ่มปรับในเดือนธันวาคม 2555 ทั้งนี้ให้พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนครูของเดือนพฤศจิกายน
    ออกก่อนปรับอัตราใหม่(ผั่ง Preview)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้าหลักโปรแกรม PSIS
   : แจ้ง  25  พ.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,ฮั่วเคี้ยว เรื่อง แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  25  พ.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนบำรุงวิทยา,อิสาณโกศลศึกษา,ลำปลายมาศพัฒนา,มีชัยพัฒนาและ
    วัดพระพุทธบาทเขากระโดง เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนสื่อและอุปกรณ์
    การเรียนการสอน ตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
    ประจำปีงบประมาณ 2556
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  21  พ.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง ส่งสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนด
    ขั้นตอน วิธีการ ในการขอยกเว้นการดำเนินการจัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียด
    เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  21  พ.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย
    ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)
    ภาคเรียนที่ 2/2556 *ด่วนที่สุด*
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  19  พ.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา,มารีย์อนุสรณ์,วัดพระพุทธบาทเขากระโดง,ลำปลายมาศพัฒนา
    มีชัยพัฒนาและบุญถึงวิทยานุสรณ์ เรื่อง ขอเชิญตร่วมประชุมรับนโยบายและแนวทาง
    การรับนักเรียนและนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. *ด่วนที่สุด*
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  11  พ.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน ให้จัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2556 โดยใช้
    จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย.56 พร้อมกับแนบแบบ อน.2 มาพร้อมคำขอรับเงินอุดหนุน
    ดังกล่าวด้วย ส่งภายใน 20 พฤศจิกายน 2556 (ก่อนพิมพ์ อน.2 ให้ปรับนักเรียนซ้ำซ้อน-
    ให้เรียบร้อยก่อน)  * ด่วนที่สุด *
    : แจ้ง  5  พ.ย.  2556
  แจ้งวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  5  พ.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุน(ค้างเบิก),เรียนฟรี 15 ปี
     และอุดหนุนรายบุคคล(ปรับวุฒิ ป.ตรี)
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  5  พ.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุน เดือนตุลาคม 2556
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  5  พ.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-
    ปรินายก สิ้นพระชนม์
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  1 พ.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง การฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  1  พ.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนฮั่วเคี้ยว,มารีย์อนุสรณ์,อิสาณโกศลศึกษาและมีชัยพัฒนา เรื่อง การโอนเงิน
    สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  28 ต.ค  2556
  แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา เรื่อง การเตรียมแบบทดสอบประเมิน
    คุณภาพระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 *ด่วนที่สุด*
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  28 ต.ค  2556
  แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  28 ต.ค  2556
  แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง การช่วยเหลือโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชน
    ที่ประสบอุทกภัย
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  24 ต.ค  2556
  แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง แนวปฏิบัติในกรณีที่สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ
    และมาตรฐาน
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  24 ต.ค  2556
  แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง แจ้งย้ายที่อยู่ และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  24 ต.ค  2556
  แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง งานทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  18 ต.ค  2556
  แจ้งโรงเรียนบำรุงวิทยา เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียน
    เอกชนการกุศล งวดที่ 6-10
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  8 ต.ค  2556
  แจ้งโรงเรียนอนุบาลธีรา,บำรุงวิทยา,ฮั่วเคี้ยว เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการประกวด
    แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  8 ต.ค  2556
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  4 ต.ค  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำเดือน
     กันยายน  2556
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  4 ต.ค  2556
  แจ้งโรงเรียนฮั่วเคี้ยว,บำรุงวิทยาและอิสาณโกศลศึกษา  เรื่อง แจ้งโอนเงินสวัสดิการ
    ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  4 ต.ค  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด  เรื่อง เชิญร่วมพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  4 ต.ค  2556
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อนุบาลธีรา,ฮั่วเคี้ยว,บำรุงวิทยาและลำปลายมาศพัฒนา เรื่อง
    การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  4 ต.ค  2556
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อิสาณโกศลศึกษา,ฮั่วเคี้ยวและวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ
    เรื่อง ขอส่งคืนผลงานรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  4  ต.ค.  2556
  แจ้งโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง,ลำปลายมาศพัฒนา,มีชัยพัฒนา,อิสาณโกศลศึกษา
   และ บำรุงวิทยา เรื่อง แจ้งจัดสรรและเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินการ
   ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน *ด่วนที่สุด*
   (สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนการกุศล)
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  20  ก.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,ฮั่วเคี้ยว,บำรุงวิทยา,อนุบาลธีราและลำปลายมาศพัฒนา เรื่อง ส่ง
    โปรแกรมบันทึกกิจกรรมของเยาวชนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมส์ของระบบงานโปรแกรม
    และระบบฐานข้อมูลของระบบแท็บเล็ตสร้างชาติ
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง  20  ก.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา
    เอกชน
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  19 ก.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง  การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากร-
    ทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน(วุฒิปริญญาตรี) ประจำเดือน มกราคม-กันยายน 2555
    (ให้ดำเนินการ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ภายในวันที่
    16 กันยายน  2556) *ด่วนที่สุด*
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  12 ก.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  10 ก.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียนและห้องประกอบ
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  5 ก.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่
    สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2557
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  5 ก.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนบำรุงวิทยา,ลำปลายมาศพัฒนา,อิสาณโกศลศึกษา,มีชัยพัฒนา และ
    วัดพระพุทธบาทเขากระโดง เรื่อง การขอรับการอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าสื่อการเรียน
    การสอนของโรงเรียนเอกชนการกุศล ประจำปีงบประมาณ 2556 *ด่วนที่สุด*
   หนังสือราชการ  (แก้ไขแล้ว)
    : แจ้ง  5  ก.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนฮั่วเคี้ยว,บำรุงวิทยา,มารีย์อนุสรณ์,ลำปลายมาศพัฒนา,บุญถึงวิทยานุสรณ์,
    อิสาณโกศลศึกษาและวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เรื่อง แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ
    ค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  29 ส.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
   ประจำเดือน สิงหาคม 2556
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  29 ส.ค.  2556
  แจ้ง 5 โรงเรียน เรื่อง การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของครูผู้สอนระดับชั้น
   ประถมศึกษาปีที่ 2
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  26 ส.ค.  2556
  แจ้งโรงเรียนบำรุงวิทยา เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเอกชน
    การกุศล งวดที่ 5
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  15  ส.ค.  2556
  แจ้ง 5 โรงเรียน เรื่อง การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของครูผู้สอนระดับชั้น
   ประถมศึกษาปีที่ 2
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  26 ส.ค.  2556
  แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง  รายละเอียดการเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาผู้บริหาร
    สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์
   รายละเอียด
    : แจ้ง  15  ส.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล
    หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  9  ส.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การติดตามประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  9  ส.ค.  2556
  แจ้งโรงเรียนอนุบาลธีรา,ฮั่วเคี้ยว,อิสาณโกศลศึกษาและอนุบาลเตรียมพัฒน์
    เรื่อง ส่งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  8  ส.ค.  2556
  แจ้งวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจและโรงเรียนเอื้อแววมณี เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
    เพิ่มการครองชีพครูโรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี) ประจำเดือน
    มกราคม   -ธันวาคม 2555
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  8  ส.ค.  2556
  แจ้ง 9 โรงเรียนในสังกัด เรื่อง การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
   โรงเรียนเอกชน  ปีงบประมาณ 2556
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  5  ส.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดทำคำขอรับเงินเพิ่มการครองชีพครู
    โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2556
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  1  ส.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์ฯ
    เครื่องแบบฯ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2556
   หนังสือราชการ  /  รายละเอียด
    : แจ้ง  1  ส.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาและ
    นอกราชอาณาจักร
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  1  ส.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการอบรมทักษะ
    กระบวนการคิดและทักษะชีวิตอย่างสร้างสรรค์
   รายละเอียด
    : แจ้ง  30  ก.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประจำปี
    การศึกษา 2556 (แก้ไขหนังสือนำส่ง)
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  19  ก.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
    จังหวัดบุรีรัมย์
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  19  ก.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การติดตามการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศ
    เรื่องรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ด่วนที่สุด)
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  19  ก.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จัดทำแบบสำรวจข้อมูล
    จำนวนนักเรียนเพื่อขอรับทุนอาหารกลางวัน โดยใช้จำนวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย.56
    ส่งภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ด่วนทีสุด)
    รายละเอียด
    : แจ้ง  15  ก.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการพัฒนาผู้บริหาร
    และครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์
    รายละเอียด 
    : แจ้ง  9  ก.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ส่งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  4  ก.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครู
     และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ด่วนที่สุด)
    หนังสือราชการ   /  แบบ พช.1  / แบบสรุปข้อมูล (พช.2-6)
    : แจ้ง  4  ก.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แก้ไขวันอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครู
    โรงเรียนเอกชน  จังหวัดบุรีรัมย์
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง 2  ก.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 2  ก.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
     จังหวัดบุรีรัมย์
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง 28 มิ.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นโยบาย
    " ปีการศึกษา 2556 ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน "
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง 28 มิ.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญชวนสม้ครเข้าร่วมโครงการชวนน้องท่องพุทธวจนะ
    คร้้งที่ 1
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง 28  มิ.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ให้ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (นักเรียนตามจริง ณ
     วันที่ 10 มิ.ย.) ตามรายละเอียดแนวปฏิบัติที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งภายใน 20 มิ.ย.56
    รายละเอียด  / แบบคำนวณ / เพิมเติมรายละเอียด
    : แจ้ง 17 มิ.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรแท็บเล็ต (5 โรงเรียน) เรื่อง การจัดทำทะเบียนพัสดุ การกำกับ
    ดูแล การยืม การคืน การซ่อมและการใช้คืนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 11  มิ.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดงและลำปลายมาศพัฒนา เรื่อง ทบทวนการเบิกจ่าย
    เงินอุดหนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนเรียนร่วม
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 10  มิ.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนเปิดสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เรื่อง การสำรวจจำนวนนักเรียนที่ขอรับ
    การอุดหนุนอาหารเสริม(นม)  ประจำปีการศึกษา 2556
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 10  มิ.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
    โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน   ภาคเรียน 1/2556
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  10  มิ.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง แจ้งรายละเอียดโอนเงินโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียน 1/2556
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  6  มิ.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง โครงการเสริมสร้างศึลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
    ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  6  มิ.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
    ประจำปี 2556 (ด่วนที่สุด)
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  6  มิ.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงาน-
     ราชการ
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  3  มิ.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง การออกตรวจนับนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2556
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  3  มิ.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
     ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  31  พ.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
     ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  31  พ.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  30  พ.ค.  2556
  แจ้งโรงเรียนอนุบาลธีรา,บำรุงวิทยา,ฮั่วเคี้ยว,อิสาณโกศลศึกษา,มีชัยพัฒนา และ
    วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เรื่อง แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาฯและการศึกษาบุตร
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  30 พ.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2556
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  30  พ.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้อำนวยการและครูโรงเรียนเอกชน ที่ไม่มี
    ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  9  พ.ค.  2556
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อนุบาลธีรา,ฮั่วเคี้ยว,ลำปลายมาศพัฒนาและบำรุงวิทยา
    เรื่อง การติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมและกำนดสิทธิของแท็บเล็ตพีซีฯ
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  30  เม.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย
    เชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2556
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  29  เม.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  29  เม.ย.  2556
  แจ้งโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการฯ
   หนังสือราชการ
    : แจ้ง  29  เม.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  29  เม.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง ขอเชิญประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
    โรงเรียนเอกชน
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  25  เม.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวปฏิบัติในการควบคุมดูแล
    การใช้รถโรงเรียน
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  24  เม.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
    ประจำปี 2556 (รอบระดับประเทศ)
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  24  เม.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง ขอเชิญประชุม
    หนังสือราชการ  
    : แจ้ง  18  เม.ย.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง แจ้งรายละเอียดเรื่องโอนเงินอุดหนุนต่างๆ
    หนังสือราชการ   / เงิน 15 ปีฯ
    : แจ้ง  29  มี.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  29  มี.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง ส่งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  29  มี.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง การส่งเสริมการสวมใส่ผ้าลายเอกลักษณ์จังหวัดบุรีรัมย์
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  29  มี.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง แจ้งย้ายที่อยู่และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  29  มี.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง การยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (ด่วนที่สุด)
    รายละเอียด
    : แจ้ง  19  มี.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง เชิญร่วมส่งบุคลากรเข้าอบรม โครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสา
     พัฒนาคุณธรรม "องค์กรครูอาสาธรรม(ทำ)"
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  18  มี.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา
    ประจำปี พ.ศ. 2556
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  13  มี.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง กระบวนการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับ
    ผู้ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  13  มี.ค.  2556
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2556
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  13  มี.ค.  2556
   แจ้งโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง,อนุบาลเอื้อแววมณี,ลำปลายมาศพัฒนา
     เรื่อง โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษทั้งระบบ (ด่วนที่สุด)
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  13  มี.ค.  2556
  แจ้งโรงเรียนพรปวีณ์,มีชัยพัฒนา,มารีย์อนุสรณ์และบำรุงวิทยา เรื่อง แจ้งรายละเอียด
    การโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  5  มี.ค.  2556
  แจ้งโรงเรียนฮั่วเคี้ยว,อนุบาลธีรา,มารีย์อนุสรณ์ เรื่อง แจ้งสถานที่สอบแข่งขันทางวิชาการ
    ระดับนานาชาติ รอบที่ 2 ประจำปี 2556
    รายละเอียด
    : แจ้ง  5  มี.ค.  2556
  แจ้ง 10 โรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการสอบประเมินคุณภาพ
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ (LAS) ปีการศึกษา 2553
    รายละเอียด
    : แจ้ง  27  ก.พ.  2556
  แจ้งผลการแข่งขันทักษะวิชาการ "สุดยอดคนเก่ง เด็กเอกชนไทย" ทุกสาระ
    คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / ภาษาต่างประเทศ / ภาษาไทย  /  สังคมฯ
    การงานฯ   / ศิลปะและดนตรี  / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  / สุขศึกษา
    : แจ้ง  22 ก.พ.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กที่เปิดปี พ.ศ.2549
    ปีการศึกษา 2556 (ด่วน)
    รายละเอียด
    : แจ้ง  22 ก.พ.  2556
  แจ้งโรงเรียนที่เข้าสอบ NT เรื่อง การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
    ขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
    รายละเอียด
    : แจ้ง  20 ก.พ.  2556
  แจ้งสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ "สุดยอดคนเก่ง เด็กเอกชนไทย" ระดับปฐมวัย
    รายละเอียด
    : แจ้ง  20 ก.พ.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่
    การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  20 ก.พ.  2556
  แจ้งโรงเรียนบำรุงวิทยา,ฮั่วเคี้ยว,มารีย์อนุสรณ์และอนุบาลธีรา เรื่อง การสอบ NT
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  18 ก.พ.  2556
  แจ้งโรงเรียนบำรุงวิทยา เรื่อง รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  13 ก.พ.  2556
  แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2556
    รายละเอียด
    : แจ้ง  13 ก.พ.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
    ประถมศึกษา
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  11 ก.พ.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การดำเนินการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  11 ก.พ.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุม
    ทางวิชาการของคุรุสภา
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  11 ก.พ.  2556
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,ฮั่วเคี้ยว,บำรุงวิทยา,วัดพระพุทธบาทเขากระโดง,อนุบาลธีรา
    มีชัยพัฒนา,บุญถึงวิทยานุสรณ์ เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
    ท้องถิ่น(LAS) ประจำปีการศึกษา 2555
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  11 ก.พ.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การแก้ไขปัญหาโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบ
    จากการปรับเงินเดือนครูจบปริญญาตรี
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  11 ก.พ.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด(ที่มีระดับปฐมวัย) เรื่อง การประเมินพัฒนาการนักเรียน
    ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  11 ก.พ.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อยืด
    งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 21 ม.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แบบเสนอรายชื่อของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
    เพื่อพิจารณาคัดเลือกขอรับรางวัลอันทรงคุณค่า "OPEC Award 2013"
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 18 ม.ค.  2556
  แจ้งโรงเรียนมารีย์ฯ,ธีรา,บุญถึงฯ,อิสาณฯ,บำรุงวิทยาและฮั่วเคี้ยว เรื่องขอรายชื่อ
     คณะกรรมการประกวดทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชน
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 14  ม.ค.  2556
  แจ้งโรงเรียนฮั่วเคี้ยว เรื่อง การมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
     ในวันครูประจำปี 2556
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 14  ม.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครู
    โรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี)
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 9  ม.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอาหารกลางวัน
    ภาคเรียนที่ 2/2555
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 9  ม.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันกีฬาวันครู ปี 2556
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 9  ม.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง กำหนดการจัดกีฬาวันครูและกิจกรรมภาคกลางคืนวันครู
    ประจำปี 2556
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 9 ม.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 57
    ประจำปี 2556
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 9  ม.ค.  2556
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 28 ธ.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง  แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 28 ธ.ค.  2555
  แจ้งโรงเรียนฮั่วเคี้ยว เรื่อง ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 27 ธ.ค.  2555
  แจ้งโรงเรียนฮั่วเคี้ยว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาฃีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล
    หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2555  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 27 ธ.ค.  2555
  แจ้งโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา,ฮั่วเคี้ยว,มารีย์อนุสรณ์และบุญถึงวิทยานุสรณ์
    เรื่อง การจัดกิจกรรมวันครู ปี 2556 
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 27 ธ.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง ขอเชิญประชุม  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 27 ธ.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียน (ยกเว้น รร.ที่เปิดเฉพาะระดับอนุบาล) เรื่อง การประชุมพัฒนาระบบดูแล
    ช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวอย่างรอบด้าน  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 14 ธ.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียน  เรื่อง การรับเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี  
    หนังสือราชการ / แบบ2เดือน   / แบบ9เดือน
    : แจ้ง 24  ธ.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียน (ยกเว้น รร.ที่เปิดเฉพาะระดับอนุบาล) เรื่อง การประชุมพัฒนาระบบดูแล
    ช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวอย่างรอบด้าน  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 14 ธ.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง ขอเชิญประชุม  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  7 ธ.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง แบบสำรวจข้อมุลการปิด-ปิดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  7  ธ.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง แจ้งการโอนเิงิน (อาหารเสริมนม)  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  29  พ.ย.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง แจ้งการโอนเงิน (อุดหนุนรายบุคคล)  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  29 พ.ย.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง การโอนเงินเพิ่ม 5 %  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  15  ต.ค.  2555
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการเตรียมความพร้อม
    นักเรียนที่เป็นตัวแทนประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
    ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  13  พ.ย.  2555
  แจ้งโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์,อิสาณโกศลศึกษา,อนุบาลธีรา,ลำปลายมาศพัฒนา,
    มีัชัยพัฒนา, บำรุงวิทยา และโรงเรียนฮั่วเคี้ยว  เรื่อง โอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
    และค่าเล่าเรียนบุตร
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  6  พ.ย.  2555
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อนุบาลธีรา,ลำปลายมาศพัฒนาและโรงเรียนฮั่วเคี้ยว
    เรื่อง การจัดสรร Tablet  ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2555
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  5  พ.ย.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง การกรอกข้อมูลอัตราเงินเดือนครูและบุคลากรในโรงเรียน ใน
    โปรแกรม PSIS  ให้ใช้ฐานเงินเดือนเดิม (ป.ตรี 8,340) ไปก่อน จนกว่าจะมีการแจ้ง
    เปลี่ยนแปลงจาก สช. อีกครั้ง
    : แจ้ง  31  ต.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
     ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  30  ต.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู
     และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  30  ต.ค.  2555
  แจ้งโรงเรียนบำรุงวิทยาและโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ให้บันทึกข้อมูล Serial Number
     เข้าระบบ E-Mes ที่ เว็บไซต์ http://210.1.20.52  
    รายละเอียด
    : แจ้ง  17  ต.ค.  2555
  แจ้งโรงเรียนอนุบาลธีรา,มารีย์อนุสรณ์,บำรุงวิทยาและโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
     เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการครูฯ  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  8  ต.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  4  ต.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ
    ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระัดับเขตฯ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 3  ต.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เรื่อง ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์
    ประเทศไทย เพื่อประเมินศักยภาพด้านการเรียนคณิตศาสตร์และคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อ
    เข้าแข่งขันคณิตศาตร์นานาชาติ  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 3  ต.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 3  ต.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 25  ก.ย. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมเสด็จพระราชกุศล ในการถวาย
    ผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี  
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 14  ก.ย. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ที่เปิดสอน ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา
    เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็น
    องค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียนฯ
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 14 ก.ย. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้
    และส่งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 หรือส่งทาง E-mail
    มาที่ nud1961@hotmail.com ภายในวันที่ 6 กันยายน 2555   
    แบบกรอกข้อมูล
    : แจ้ง 3  ก.ย. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ที่เปิดสอน ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา
    เรื่อง การทดสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6,ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2555
    (สอบเดือน กุมภาพันธ์ 2556)ให้รายงานข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET
    ภายใน 15 กันยายน 2555 ( http://www.niets.or.th/)
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 3 ก.ย. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
    ได้โอนเงินอุดหนุนรายบุคลฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2555 และเงินสวัสดิการค่ารักษาและ
     การศึกษาบุตร เรียบร้อยแล้วเืมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2555
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 3  ก.ย. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
    พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    หนังสือราชการ / สิ่งที่ส่งมาด้วย
    : แจ้ง 30 ส.ค. 2555
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,วัดพระพุทธบาทเขากระโดง,บุญถึงวิทยานุสรณ์และอิสาณโกศล-
    ศึกษา เรื่อง การเข้าค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีลิมราช
    "เยาวชนไทย ทำดี  ถวายในหลวง"
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 30 ส.ค. 2555
  แจ้งโรงเรียนบำรุงวิทยา,ลำปลายมาศพัฒนา,ฮั่วเคี้ยว,มารีย์อนุสรณ์,อนุบาลธีรา
    เรื่อง ตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กเกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๘
   หนังสือราชการ / รายชื่อนักเรียน
    : แจ้ง 30 ส.ค. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การดำนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพื่อรับรางวัล
     พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 30 ส.ค. 2555
  แจ้งโรงเรียนบำรุงวิทยา,ลำปลายมาศพัฒนา,ฮั่วเคี้ยว,มารีย์อนุสรณ์,อนุบาลธีรา
    เรื่อง การอบรมปฏิบัติการบุรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อยกระดับ
    การเรียนการสอน
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 27 ส.ค. 2555
  แจ้งโรงเรียนบำรุงวิทยาและมารีย์อนุสรณ์ ให้เตรียมรับ Tablet สำหรับนักเรียนในระดับ
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
    หนังสือราชการ/รายละเอียด  /  แบบฟอร์มรับTablet
    : แจ้ง 17 ส.ค. 2555
  แจ้งโรงเรียนการกุศล (บำรุงวิทยา,ลำปลายมาศพัฒนา,มีชัยพัฒนา,อิสาณโกศลศึกษา
    และโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง) เรื่อง การอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุง
    อาคารเรียนโรงเรียนเอกชนการกุศล ประจำปีงบประมาณ 2556
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 17 ส.ค. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
     หนังสือราชการ (เพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วย)
    : แจ้ง 17 ส.ค. 2555
  แจ้งโรงเรียน 9 โรงเรียน เรื่อง การอบรมครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน ให้มีความรู้
    ความสามารถในการผลิดสื่อการเรียนการสอน (CAI)
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 17 ส.ค. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่อราชอิสริยาภรณ์
    อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2556
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 7 ส.ค. 2555
  แจ้งโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
     ตรวจรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนเอกชนการกุศล
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 7 ส.ค. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีัรัมย์ เขต 1
    ได้โอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 31 ก.ค. 2555
  แจ้งโรงเรียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
    บุรีัรัมย์ เขต 1 ได้โอนเงินอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2555 เรียบร้อยแล้ว
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 31 ก.ค. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
    สังกัด สถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดบุรีรัมย์
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 27 ก.ค. 2555
  แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัด (อนุบาลธีรา,อิสาณโกศลศึกษา,บุญถึงวิทยานุสรณ์,
    มารีย์อนุสรณ์, มัธยมมีชัยพัฒนา,บำรุงวิทยาและวัดพระพุทธบาทเขากระโดง) เรื่อง
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแบบ ปพ. ให้กับนายทะเบียนของโรงเรียนในสังกัด
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 27  ก.ค. 2555
  แจ้งโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา,บุญถึงวิทยานุสรณ์,มารีย์อนุสรณ์,ลำปลายมาศพัฒนา,
    มัธยมมีชัยพัฒนาและวัดพระพุทธบาทเขากระโดง เรื่อง การแข่งขันการพูดภาษา
    อังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2555 (Impromptu Speech 2012)
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 18  ก.ค. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อแม่เลิกเหล้า ปีที่ 3
     (โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกร้องขอพ่อแม่เลิกเหล้า)
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 17 ก.ค. 2555
  แจ้งวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ  เรื่อง การติดตามข้อมูลการมีงานทำ การศึกษาต่อ
    และการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 17 ก.ค. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด  เรื่อง รับสมัครทดสอบความตามมาตรฐานวิชาชีพของครุสภา
    ครั้งที่ 10 (แก้ไขเพิ่มเติม)
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 12 ก.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศเรื่องรายงานการป้องกัน
    และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 12 ก.ค. 2555
  แจ้งโรงเรียนบำรุงวิทยา เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจรับงานก่อสร้างและปรับปรุง
    อาคารเรียนโรงเรียนบำรุงวิทยา
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 12 ก.ค. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสำรวจข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555
     หนังสือราชการ   / แบบสำรวจ
    : แจ้ง 10 ก.ค. 2555
  แจ้งประชาสัมพันธ์โรงละครไทย "อลังการ"  เรื่อง เปิดรอบการแสดงพิเศษสำหรับ
    คณะครูและนักเรียน (ครั้งที่ 5/2555)
     หนังสือประชาสัมพันธ์
    : แจ้ง 10 ก.ค. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ทราบรายละเอียดของบันทึก
    ข้อตกลง ว่าด้วย ความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครอง
    ระบอบประชาธิปไตยฯ
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 10 ก.ค. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
    เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเป็นกรรมการ
    ในคณะกรรมการคุรุสภา
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 10 ก.ค. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 9 ก.ค. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญเข้า่ร่วมโครงการ "ยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น
    ด้านศาสนาและจริยธรรม"
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 6 ก.ค. 2555
  แจ้งโรงเรียนฮั่วเคี้ยว,มารีย์อนุสรณ์,อนุบาลธีรา,บำรุงวิทยาและลำปลายมาศพัฒนา
    เรื่อง โครงการเด็กไทย อ่านออกเขียนได้ ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 6 ก.ค. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด  เรื่อง รับสมัครทดสอบความตามมาตรฐานวิชาชีพของครุสภา
    ครั้งที่ 10
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 3 ก.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
    ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคลเดือนมิถุนายน 2555 , เงินสวัสดิการ
    ค่ารักษาพยาบาล และเงินเพิ่มการครองชีพครูเอกชน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2554
    เรียบร้อยแล้ว
    หนังสือราชการ  /  รายละเอียดเงินเพิ่มการครองชีพ   / แบบ พช.6
    : แจ้ง  2 ก.ค. 2555
  แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,ฮั่วเคี้ยว,อนุบาลธีรา,บำรุงวิทยาและลำปลายมาศพัฒนา
    เรื่อง ขอเชิญประชุมปฏิบัติการตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน
    ปีการศึกษา 2555
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 29 มิ.ย. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมิน
    คุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา)
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 29 มิ.ย. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการประกวดการพัฒนาส้วมสาธารณะ
    ในจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 26 มิ.ย. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแำ่ก่ครูโรงเรียนเอกชน
     ประจำปี 2555
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 25 มิ.ย. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งร่างปฏิทินการดำเนินการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
     ครั้งที่ 62
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 15 มิ.ย. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา
     เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2555
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 13 มิ.ย. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง คัดเลือกโครงงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555
    หนังสือราชการ  /  สิ่งที่ส่งมาด้วย
    : แจ้ง 13 มิ.ย. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอให้โรงเรียนเอกชนส่วนภูมิภาคจัดส่ง
     แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 5 มิ.ย. 2555
  แจ้งโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ในคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา)
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 5 มิ.ย. 2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
     ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
     และเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 เรียบร้อยแล้ว
    : แจ้ง 1 มิ.ย.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง กฏกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับ
     การประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๓
    กฏกระทรวง
    : แจ้ง 25 พ.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
    ของครูโรงเรียนเอกชน
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 21 พ.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเรียนฟรี 15 ปี
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 18 พ.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประเมินโรงเรียน อย. ตามเกณฑ์มาตรฐาน
     อย.น้อย จังหวัดบุรีรัมย์
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 18 พ.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน
    (เงินอุดหนุนรายบุคคลเดือนเมษายนและปรับเพิ่มเงินเดือนครูอัตราร้อยละ 5)
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 7  พ.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดอบรมรายมาตรฐานวิชาชีพครู
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 4  พ.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
     เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2555
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 4  พ.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2555
    หนังสือราชการ  / โครงการ
    : แจ้ง 30 เม.ย.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร-
    ทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 19 เม.ย.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การปรับปรุงแนวปฏิบัติการพิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างประเทศ
    เป็นครู และชาวต่างประเทศเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 19 เม.ย.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาีชีพทางการศึกษา เืพื่อรับรางวัล
    หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 16 เม.ย.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน
    ปีการศึกษา 2555 (เด็กที่เกิดปี พ.ศ.2548)
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  16  เม.ย.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 10 เม.ย.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากร
     ทางการศึกษา ประจำปี 2555
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  10  เม.ย.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
    ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำเดือนมีนาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง 2  เม.ย.  2555
  แจ้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา เรื่อง รายงานประเมินคุณภาพภายใน
     สถานศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2554
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  2  เม.ย.  2555
  แจ้ง 14 โรงเรียนในสังกัด เรื่อง ติดตามการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศ เรื่องรายงานการแก้ไข
    และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  26  มี.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การอบรม เรื่อง "ร่วมสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู"
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  20  มี.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
     ทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  19  มี.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  19  มี.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  19  มี.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา
     ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2555
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  19  มี.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  19  มี.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสำหรับ
    " พ.ศ.๒๕๕๕  ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ"
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  19  มี.ค.  2555
  แจ้งโครงการเรียน ป.บัณฑิตของครูเอกชน
    รายละเอียด
    : แจ้ง  19  มี.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญประชุม
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  13  มี.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ด่วนที่สุด เรื่อง เงินอุดหนุนรายบุคคลปรับเพิ่มเงินเดือนครู
    อัตราร้อยละ 5
    หนังสือราชการ   / ใบสำคัญ
    : แจ้ง  12  มี.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง รายงานผลการสอบเพื่อประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
    ทางคณิตศาสตร์(TME)
    หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  12  มี.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศเรื่องรายงานการป้องกันและแก้ไข
    ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
     หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  6  มี.ค.  2555
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ทำการโอนเงินอุดหนุนนักเรียน
    รายบุคคล ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2555  เรียบร้อยแล้ว   เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2555
     : แจ้ง  5  มี.ค.  2555
  แจ้งโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา เรื่อง การทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554
     หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  24  ก.พ.  2555
  แจ้งโรงเรียนเอกชนการกุศล ด่วนที่สุด เรื่อง การอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน
    โรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556
     หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  23  ก.พ.  2555
  แจ้งโรงเรียนอนุบาลธีรา เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
     หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  23  ก.พ.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ
    ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 2
     หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  22  ก.พ.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
     (ตามประมาณการ) ภาคเรียนที่ 1/2555
     หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  22  ก.พ.  2555
  ประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เชิญชวน
     เข้าร่วม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์บทเรียนภาษาอังกฤษ
    ให้น่าสนใจ (Integrating Technology into English Classrooms)  ณ ศูนย์เทคโนโลยี-
    เพื่อการศึกษา  โรงเรียนลำปลายมาศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
     หนังสือราชการ 
    : แจ้ง  21  ก.พ.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
     (รบ.1-ต)
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง  21  ก.พ.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัล
    ประจำปี พ.ศ. 2555
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง  13  ก.พ.  2555
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการโอนเงินโครงการ
    เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2/2554 และเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
    ประจำเดือน มกราคม  2555  เรียบร้อยแล้ว   เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2555
     : แจ้ง  7  ก.พ.  2555
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการโอนเงินเพิ่มการครองชีพ
    ครูเอกชน ประจำเดือน เมษายน 2554-ตุลาคม 2554 (6 เดือน) เรียบร้อยแล้ว
    เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2555
     รายละเอียด
    : แจ้ง  7  ก.พ.  2555
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการโอนเงินสวัสดิการ
    ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
     รายละเอียด
    : แจ้ง  7  ก.พ.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
    ประจำปี พ.ศ. 2554
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง  3  ก.พ.  2555
  แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการการเดินเทิดพระเกียรติ วันการศึกษาเอกชน และ
    แผนผังการตั้งขบวน
     กำหนดการ  / แผนผัง
    : แจ้ง  2  ก.พ.  2555
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งทุกโรงเรียน
    ในสังกัด เรื่อง การจัดงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง  27  ม.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2555
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง  12  ม.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการ "84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด"
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง  9  ม.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม เรื่อง การติดตามการดำเนินการ
    ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง  9  ม.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง  6 ม.ค.  2555
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม 
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง  6 ม.ค.  2555
  ประกาศสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง
     โรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
     ขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2553
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 27 ธ.ค.  2554
  สำรวจความประสงค์และความพร้อมของโรงเรียนเอกชน
    ในการขอรับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 27 ธ.ค.  2554
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนฮั่วเคี้ยว
     ประกาศโรงเรียนฮั่วเคี้ยว
    : แจ้ง  9  ธ.ค.  2554
  การเผยแพร่และจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง 9 ธ.ค.  2554
  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
     เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปี 2554
    หนังสือราชการ
    : แจ้ง  9 ธ.ค.  2554
   แจ้งโครงการเรียนต่อ ป.บัณฑิตของครูเอกชน
     หนังสือราชการ      หรือ คลิกที่นี่
    : แจ้ง  8  ธ.ค.  2554

  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนบำรุงวิทยา
    และขอเรียนเชิญประชุม
     หนังสือราชการ
    : แจ้ง  28  พ.ย.  2554
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้โอน
     เงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคลประจำเดือน ตุลาคม 2554  ให้ทุกโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
    : แจ้ง  25  พ.ย.  2554
  ส่งรายชื่อครู นักเรียน ที่คัดเลือกและเป็นตัวแทนเข้าประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
    (แจ้ง โรงเรียนบำรุงวิทยา)
     หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  22  พ.ย. 2554
  แจ้งทุกโรงเรียนทราบ กรณีการขออนุญาตนำคณะครูและบุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงาน
    และทัศนศึกษาในต่างประเทศ
     หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  22  พ.ย. 2554
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดให้ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
     ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พ.ย. 2554
     และขอให้จัดส่ง สพป.บร 1 ภายในวันที่ 25  พ.ย. 2554
    : แจ้ง  22 พ.ย.  2554
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์(ปส.กช.จังหวัดบุรีรัมย์)
    แจ้งรายละเอียดการศึกษาดูงานและพัฒนาองค์กร
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  11  พ.ย. 2554
  แจ้งรายชื่อการแบ่งกลุ่มโรงเรียนเอกชน ตามเขตพัฒนาการศึกษา
   หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  7  พ.ย. 2554
  แจ้งแบบฟอร์มข้อมูลบุคคลสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกแห่งในสังกัด
     (ตามที่แจ้งในที่ประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554) ส่งกลับภายในวันที่ 10 พย. 2554
    แบบฟอร์ม
      : แจ้ง  7  พ.ย. 2554
  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคลประจำเดือน ตุลาคม 2554  สช.แจ้งว่า
     งบประมาณจะล่าช้า จึงขอแจ้งให้โรงเรียนสำรองเงินในกิจการโรงเรียนไปก่อน และหากเงิน
     งบประมาณโอนมาจาก สช. จะแจ้งให้ทราบ/โอนให้โรงเรียนโดยด่วน
    : แจ้ง  1 พ.ย.  2554
  เชิญประชุม
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  31 ต.ค. 2554
  การแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 17
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  28 ต.ค. 2554
  แจ้งโรงเรียนเอกชนทุกแห่งในสังกัด ให้ดำเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดการขอรับเงินเพิ่ม
    การครองชีพของครูเอกชน ตั้งแต่เดือน เมษายน- กันยายน 2554 (6 เดือน) โดยปรับแก้ตาม
    อัตราเงินเดือนที่ได้รับเพิ่ม 5% และให้จัดส่ง สพป.บร.1 ด่วนที่สุด ภายใน 17 ตุลาคม 2554
    ตัวอย่างรายละเอียดแบบ พช.ต่างๆ
      : แจ้ง  7  ต.ค. 2554
  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  29 ก.ย. 2554
  ซักซ้อมความเข้าใจในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่ครู
    โรงเรียนเอกชน
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  29 ก.ย. 2554
  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
     ประจำปี พ.ศ. 2554
    หนังสือราชการ /  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  /   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
      : แจ้ง  19  ก.ย. 2554
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
    ประจำปี พ.ศ. 2555
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  12  ก.ย. 2554
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
    ค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวิถี รุ่นที่ 4
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  12  ก.ย. 2554
  โครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและ
     ผู้ประกอบวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน
    หนังสือราชการ     หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
      : แจ้ง  12  ก.ย. 2554
  ขอเชิญร่วมงานกีฬาเอกชนสัมพันธ์
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  12  ก.ย. 2554
   การเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา
    หนังสือราชการ    /    สิ่งที่ส่งมาด้วย
      : แจ้ง  6  ก.ย. 2554
  ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกแห่งเข้าประชุม  โครงการแข่งขันกีฬาครูเอกชน-
    สัมพันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  6  ก.ย. 2554
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
     ประจำเดือน สิงหาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554

      : แจ้ง  2  ก.ย. 2554
   การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลในส่วนของเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่มอีก
     ร้อยละ 5
    หนังสือราชการ 
      : แจ้ง  23  ส.ค. 2554
   การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
     หนังสือราชการ  / สิ่งที่ส่งมาด้วย
      : แจ้ง  22  ส.ค. 2554
   ประกาศผลวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประิเมินผลและ
     นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  22  ส.ค. 2554
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุน
     นักเรียนรายบุคคล ประจำเดือน กรกฎาคม และเงินเพิ่มการครองชีพครูเอกชน (6 เดือน)
    ให้กับโรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  9 สิงหาคม  2554
     รายละเอียดเิงินเพิ่มการครองชีพฯ
       : แจ้ง  10  ส.ค. 2554
   การสอบคัดเลือกนักรียนเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555
     ของ (1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (2) ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
     และ (3) "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแล
     ของมหาวิทยาลัย" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       หนังสือราชการ   /  สิ่งที่ส่งมาด้วย
      : แจ้ง  5  ส.ค. 2554
   ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
     ปีุพุทธศักราช 2551
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  5  ส.ค. 2554
   แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
     สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์  (เพิ่มเติม)
      หนังสือราชการ
      : แจ้ง  5 ส.ค. 2554
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดให้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
     โดยใช้แบบกรอกข้อมูลตามรายละเอียดในเว็บไซต์ www.opec.go.th  หรือ คลิกที่นี่์
     และให้โรงเรียนจัดส่ง สพป.บร 1  ภายในวันที่  10 สิงหาคม  2554
       : แจ้ง  31  ก.ค. 2554
   แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
     สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ 
       หนังสือราชการ
      : แจ้ง  28  ก.ค. 2554
   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล บุตรครูโรงเรียนเอกชนที่ศึกษาอยู่ในระดับ
     ปริญญาตรี 
       หนังสือราชการ
      : แจ้ง  28  ก.ค. 2554
   ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2554
       หนังสือราชการ
      : แจ้ง  28  ก.ค. 2554
   การอบรมครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต
     สื่อการเรียนการสอน (CAI) 
       หนังสือราชการ
      : แจ้ง  27  ก.ค. 2554
   ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจจำแนกสถานะสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1
     ประจำปีการศึกษา 2554 (ขอข้อมูลเพิ่มเติม) 
       หนังสือราชการ
      : แจ้ง  26  ก.ค. 2554
   แจ้งโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่ง เรื่อง การสำรวจข้อมูล
     จำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นค่ารอาหารเสริม(นม)  ปีการศึกษา 2554
       หนังสือราชการ
      : แจ้ง  20  ก.ค. 2554
   แจ้งโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่ง เรื่อง การสำรวจข้อมูล
     จำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2554
       หนังสือราชการ    /     ตารางสำรวจ
      : แจ้ง  20  ก.ค. 2554
   ประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทย
     สำหรับเยาวชน"
       หนังสือราชการ
      : แจ้ง  14  ก.ค. 2554
    ประชาสัมพันธ์ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรองรับกลุ่มบุคคล(เด็ก) ที่ต้อง
     มีบัตร ตามพระราชบัญญํติบัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554  
        หนังสือราชการ
       : แจ้ง  14  ก.ค. 2554
   ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ
      จังหวัดบุรีรัมย์  (สังกัด สพป.บร 1) 
       http://www.bra54.com    (ใช้ FireFox เปิด  เลือกดู สพป.บร 1 และเลือกกลุ่มสาระฯ)
     : แจ้ง  11 ก.ค. 2554


   แจ้งประกาศวิธีการสรรหา และคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
      และนิเทศการศึกษา (กตปน.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
       หนังสือราชการ
     : แจ้ง  7 ก.ค. 2554
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน
       หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
      : แจ้ง  4 ก.ค. 2554
   แจ้งเชิญครูเอกชนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุม
      (โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ) ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์    วันที่  9 กรกฎาคม  2554  
      : แจ้ง  4  ก.ค. 2554
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวขนสู่ความเป็นเลิศ
      จังหวัดบุรีรัมย์  ปี 2554
      หนังสือราชการ
    : แจ้ง  29 มิ.ย. 54
   แจ้งทุกโรงเรียนเรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจจำแนกสถานะสถานศึกษา
       ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2554
      หนังสือราชการ
     : แจ้ง  29  มิ.ย.  54

   แจ้งประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนเรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
       ณ  ประเทศสาธาณณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
       หนังสือราชการ
      : แจ้ง  24  มิ.ย.  54
   แจ้งทุกโรงเรียนเรื่อง การคัดเลือกครูดีเด่น ประจำปี 2554
       หนังสือราชการ /   รายละเอียด
      : แจ้ง  23  มิ.ย.  54
   แจ้งทุกโรงเรียนเรื่อง ทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์
       หนังสือราชการ
      : แจ้ง  21  มิ.ย.  54
   แจ้งทุกโรงเรียนเรื่อง ขยายเวลาการสำรวจรายชื่อผู้อำนวยการและครูผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
     ผู้บริหารสถานศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
       หนังสือราชการ /   ไฟล์ตารางรายชื่อ
      : แจ้ง  21  มิ.ย.  54
   แจ้งทุกโรงเรียนเรื่อง เปลี่ยนแปลงวันอบรมโครงการยกระดับคุณภาพครูเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์
       หนังสือราชการ
      : แจ้ง  15  มิ.ย.  54
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวดสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้
      Best Learning Innovation 2010 (ฉบับแก้ไขใบสมัคร)
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  10  มิ.ย.  54
   แจ้งโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ
     หนังสือราชการ
     : แจ้ง  10  มิ.ย.  54
   แจ้งโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประกวดสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้
      Best Learning Innovation 2010
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  7  มิ.ย.  54
   แจ้งโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพครูเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์
      หนังสือราชการ
     : แจ้ง  7  มิ.ย.  54
   แจ้งโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
      ได้โอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว
      รายละเอียด
     : แจ้ง  3  มิ.ย.  54
   แจ้งโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค
      ประจำปี  ๒๕๕๔  (ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน)
      หนังสือราชการ    /     เอกสารเพิ่มเติม1   /  เอกสารเพิ่มเติม2
      : แจ้ง  3  มิ.ย.  54
   แจ้งโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการประกวดพัฒนาส้วมสาธารณะในระดับจังหวัด
      ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
      หนังสือราชกา
      : แจ้ง  3  มิ.ย.  54
   แจ้งโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพครูเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์
      หนังสือราชการ
     : แจ้ง   27  พ.ค. 54
   แจ้งโรงเรียนเอกชนทุกโรงในสังกัด ขณะนี้เงินงบประมาณเรียนฟรี 15 ปีโอนมายัง สพป.บร 1 แล้ว
      ให้โรงเรียนทุกโรง ติดต่อแก้ไขเอกสารใบสำคัญรับเงินตามประมาณการโครงการเรียนฟรี 15 ปี ด่วนที่สุด
      (โทร. นุศรา 081 725 2237)
         : แจ้ง   19  พ.ค. 54
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้โอนเงินเพิ่มการครองฃีพครูเอกชน
      ประจำเดือน พฤษภาคม - กันยายน  2553  ให้ทุกโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม 2553
      ให้โรงเรียนโอนเงินดังกล่าวให้กับครูตามรายละเอียดที่แนบ และจัดส่งแบบ พช.6 มาในคราวขอเบิกเงิน
      ประจำเดือน มิถุนายน 2554  ด้วย
      รายละเอียด      /      คำชี้แจง     /   แบบ พช.6
         : แจ้ง   11  พ.ค. 54
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เรื่อง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
      หนังสือราชการ
         : แจ้ง   2  พ.ค. 54
   สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 แจ้งเรื่อง การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น
       ประจำปีพุทธศักราช  2554
      หนังสือราชการ       /    รายละเอียด
          : แจ้ง  2  พ.ค. 54
   สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 แจ้งเรื่อง การประกาศเกียรติคุณ
      ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น   ประจำปี 2554
      หนังสือราชการ       /     รายละเอียด
          : แจ้ง  2  พ.ค. 54
   สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 แจ้งเรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
      ทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  ประจำปี 2554
     หนังสือราชการ       /     รายละเอียด
          : แจ้ง  2  พ.ค. 54
   สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 แจ้งเรื่อง การประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพ
      ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2554
     หนังสือราชการ       /     รายละเอียด1  / รายละเอียด 2
          : แจ้ง  2  พ.ค. 54
   แจ้งเรื่องการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนฯ
      ข่าวกองทุนฯ  1
      ข่าวกองทุนฯ  2
      ข่าวกองทุนฯ 3
         : แจ้ง  30  มี.ค. 54
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง เชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตามโครงการเสริมสร้าง
      คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554
      (ครูโรงเรียนเอกชน รับจำนวน 15 คน)
      หนังสือราชการ
         : แจ้ง 23 มี.ค. 54
   สช.แจ้งทุกโรงเรียนให้สำรวจข้อมูลรายชื่อผุ้อำนวยการและครู เพื่อพัฒนาให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
      ผู้บริหารสถานศึกษา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
      หนังสือราชการ    / ตารางสำรวจ
         : แจ้ง  16  มี.ค. 54
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แนวปฏิบัติการรายงานการแต่งตั้ง ถอดถอนครู บุคลากรทางการศึกษา
      ของโรงเรียนเอกชน
       หนังสือราชการ
         : แจ้ง 3 มี.ค. 54
   สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุม
     วันที่ 5  มีนาคม  2554 จากโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เป็น โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์  ต.สะแกโพรง  อ.เมืองบุรีรัมย์   
         : แจ้ง  3  มี.ค. 54
   แจ้งทุกโรงเรียนขอให้รีบดำเนินการจัดส่งเอกสารสำเนาใบประกอบวิชาชีพครูหรือสำเนาใบอนุญาตผ่อนผันต่างๆ
      ซึ่งออกให้โดยคุรุสภา เพื่อประกอบการขอรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของครูโรงเรียนเอกชน โดยด่วนที่สุด
     เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และโอนเงินดังกล่าวต่อไป ( ทั้งนี้ สช. โอนเงินมาให้ สพป.บร 1 แล้ว)
         : แจ้ง  1 มี.ค. 54
   แจ้งเรื่อง การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่
      ( LAS : Local Assessment System )
      หนังสือราชการ
         : แจ้ง  25  ก.พ. 54
   แจ้งโรงเรียนเรื่อง การจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3)
      GPAX  และ GPA  6  ภาคเรียน
      หนังสือราชการ
         : แจ้ง  21  ก.พ. 54
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดให้จัดส่งคำขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริมนม (แบบ นม.1) และแบบประมาณการ
      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  โดยด่วนที่สุด  เพื่อรายงาน สช. ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2554
         : แจ้ง  21  ก.พ. 54
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสร้างสรรค์ : มุ่งมั่นสู่จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
      เด็กไทย
      หนังสือราชการ
         : แจ้ง  2  ก.พ. 54
   ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนในสังกัด จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดพอสมควร มีข้อความเชิญชวนให้
      ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาร่วมตั้งปณิธานว่า " ครูทุกคนทำความดีถวายในหลวง " พร้อมทั้งเชิญชวน
      ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทำความดีถวายในหลวงตลอดทั้งปี 2554 ด้วย
    ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์
         : แจ้ง  19  ม.ค. 54
   แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อให้จัดส่งใบเสร็จรับเงินงบประมาณอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
      ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การคึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ได้โอนเงินให้แล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2553
     รายชื่อโรงเรียน
         : แจ้ง  19  ม.ค. 54
   สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน เข้าร่วมประชุมพร้อมคัดเลือก
      ตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 15 มกราคม  2554  ณ โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ เวลา 09.00 น.
     หนังสือเชิญประชุม
         : แจ้ง  11  ม.ค. 54
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
      โดยจัดการนิเทศบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมยุวกาชาดและหมู่ยุวกาชาด จังหวัดบุรีรัมย์
      ในวันที่ 15 พฤศจิกายน  2553  ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
      หนังสือราชการ
        : แจ้ง  12  พ.ย.  53
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด จัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2553
      (ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่าหนังสือสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษา)
      โดยให้จัดส่งคำขอดังกล่าวดังกล่าว ภายใน 20  พฤศจิกายน  2553
      รายละเอียดคำขอ
        : แจ้ง  10  พ.ย.  53
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อนุบาลธีรา,นอร์ทอีสเทิร์นวิทยาลัย,บำรุงวิทยา,ลำปลายมาศพัฒนา
      และโรงเรียนฮั่วเคี้ยว เรื่อง การเลื่อนสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
      และคณิตศาสตร์ประจำปี พ.ศ.2553 จากเดิม  เป็นวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน  2553
     เอกสาร
        : แจ้ง  5  พ.ย.  53
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
      ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำเดือน ตุลาคม 2553 เรียบร้อยแล้ว
        : แจ้ง 1 พ.ย.  53
   แจ้งโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา, โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง และโรงเรียนบำรุงวิทยา
      เรื่อง การสงเคราะห์นักเรียนตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2553
      หนังสือราชการ     /     หนังสือที่เกี่ยวข้อง
        : แจ้ง  21  ต.ค.  53
   แจ้งประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐาน
      ภายใต้โครงการไทยเข็มแข็ง ระยะที่ 2(SP2) พ.ศ.2553-2555
      (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://qualitystandardstoprivateschools.com )
      หนังสือราชการ         
        : แจ้ง  8 ต.ค.  53
   แจ้งประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
      เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553
          หนังสือราชการ          สิ่งที่ส่งมาด้วย
        : แจ้ง 11  ส.ค.  53
   แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู
          ประกาศ
        : แจ้ง 11  ส.ค.  53
   แจ้งรายการโอนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
        รายละเอียด   
        : แจ้ง 4  ส.ค.  53
   แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      ประจำปีการศึกษา 2554  ของ (1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (2) ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
      (3) "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย" ของ
      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       หนังสือราชการ        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1           สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
        : แจ้ง  4  ส.ค.  53
   แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
        หนังสือราชการ   
        : แจ้ง  23  ก.ค.  53
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ให้จัดทำ/ส่งคำขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ด่วน
      ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553     โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย.
       แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุน
       : แจ้ง  20  ก.ค.  53
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2553
      ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว
        : แจ้ง 29  มิ.ย.  53
   แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16
         หนังสือราชการ
        : แจ้ง 29  มิ.ย.  53
   แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2553
        หนังสือราชการ   
        : แจ้ง 29  มิ.ย.  53
   แจ้งตารางการออกตรวจนับนักเรียนรายบุคคล  ปีการศึกษา 2553
         ตาราง  
        : แจ้ง 11  มิ.ย.  53
   แจ้งสำรวจข้อมูลนักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2553
      โดยให้ส่งภายในวันที่ 20 มิถุนายน  2553 
         หนังสือราชการ     /  สิ่งที่ส่งมาด้วย
        : แจ้ง 11  มิ.ย.  53
   ดาวน์โหลด โปรแกรม SP48  V.53    ได้ที่นี่ 
       และ  คู่มือโปรแกรม SP48  V.53   หรือไปที่หน้า ดาวน์โหลด
        : แจ้ง 11 มิ.ย. 53
   แจ้งให้โรงเรียนเอกชนในสังกัด เร่งดำเนินการจัดทำคำร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียน
      ประจำปีการศึกษา 2553  โดยให้ส่งภายในวันที่ 20 มิถุนายน  2553  ทั้งนี้ ให้จัดทำข้อมูลโดย
      ใช้โปรแกรม SP48  Version 53
         หนังสือราชการ
        : แจ้ง 11  มิ.ย.  53
   กำชับย้ำเตือนให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
         รายละเอียด
       : แจ้ง 20  พ.ค.. 53
   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน (CAI )สำหรับครูโรงเรียนเอกชน
       โดยจัดอบรมในวันที่  17-21  พฤษภาคม  2553  ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ.เมืองบุรีรัมย์
      จ.บุรีรัมย์   (ฟรี ค่าวิทยากร,อาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
         รายละเอียด
       : แจ้ง  11  พ.ค.. 53
   แจ้งโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในสังกัด ให้จัดส่งข้อมูล SP48 เดือนพฤษภาคม  53
       เพื่อเตรียมเป็นข้อมูลในการขอรับเงินค่ครองชีพชั่วคราวของครูโรงเรียนเอกชนทั้งประเภทสามัญศึกษา
      และประเภทอาชีวศึกษา
       : แจ้ง  6 พ.ค.. 53
   การจัดอบรมโครงการ "การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐาน" ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2)
        ปีงบประมาณ 2553
         รายละเอียด
     : แจ้ง  3 พ.ค.. 53
   ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
         รายละเอียด
     : แจ้ง   3  พ.ค. 53
   ขอความร่วมมือในการลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
         รายละเอียด
     : แจ้ง  3  พ.ค. . 53
   แจ้งกำหนดการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ครู  ระดับประถมศึกษา
         รายละเอียด
     : แจ้ง   2  เม.ย. 53
   แจ้งประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
         หนังสือราชการ
     : แจ้ง   16  มี.ค. 53
   แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสด
         หนังสือราชการ
     : แจ้ง   3 มี.ค. 53
   แจ้งเรื่องการประเมินสมรรถนะครูในโรงเรียนเอกชน
       โดยจะประเมินความรู้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ,2   และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 
       จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม    ในวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2553  เวลา 13.30  น.    ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 
       (แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,ฮั่วเคี้ยว,นอร์ทอีสเทิร์นวิทยาลัย,อนุบาลธีรา,  ลำปลายมาศพัฒนา และบำรุงวิทยา)
      แบบสำรวจ     /   แบบประเมิน
     : แจ้ง  23  ก.พ.53
   เชิญร่วมโครงการประกวดโรงอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา
       (โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา)
    หนังสือราชการ
     : แจ้ง  19  ก.พ.53
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
       ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552  เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ์  2553
       : แจ้ง  12  ก.พ.53
   แจ้งประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนของโรงเรียนผู้รู้ ญส.ส 80  จังหวัดชลบุรี
    หนังสือราชการ
     : แจ้ง  3  ก.พ.53
   แจ้งส่งใบเกียรติบัตรรับรองการประเมินการป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
       (โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,ฮั่วเคี้ยว,นอร์ทอีสเทิร์นวิทยาลัยและลำปลายมาศพัฒนา)
     หนังสือราชการ
     : แจ้ง  20 ม.ค.53
   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่องการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา
     หนังสือราชการ
     : แจ้ง  20 ม.ค.53
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลฯ
     ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 และ เงินสวัสดิการครูเอกชน (ค่ารักษาฯ/ค่าการศึกษาบุตร)
     เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2552
     : แจ้ง  27  พ.ย. 52
   แจ้งแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งนายทะเบียนโรงเรียน
     หนังสือราชการ
     : แจ้ง  25  พ.ย. 52
   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งคำร้องขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี
      ภาคเรียนที่ 2  ขอให้เร่งดำเนินการจัดส่ง ภายใน  24  พฤศจิกายน 2552
     รายชื่อโรงเรียน
     : แจ้ง  20  พ.ย. 52
   แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกแห่ง ให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการ
     แข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2552 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 9.30 น.
      หนังสือราชการ
      : แจ้ง  17 พ.ย. 52


   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลฯ ของโรงเรียนเอกชน
     ทุกแห่งในสังกัด ประจำเดือน ตุลาคม 2552  เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2552
      : แจ้ง  10  พ.ย. 52
?   แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
     เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเอกชน ตามโครงการไทยเข้มแข็ง (SP2) โดยให้จัดส่ง
     รายละเอียดไปยังสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยตรง (ให้จัดส่งใน
     รูปแบบแผ่นซีดีข้อมูลและจัดส่งไฟล์ทางอีเมล์  opec@opec.go.th)  ภายใน 13 พ.ย.52
      หนังสือราชการ
      : แจ้ง  9 พ.ย. 52
?   แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกแห่ง ให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการ
     แข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2552
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  9 พ.ย. 52
?   แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกแห่ง ให้ดำเนินการยื่นคำร้องการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
      ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี(หนังสือระดับ ปวช.,อุปกรณ์การเรียน,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
      ส่งภายในวันที่  20   พฤศจิกายน  2552
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  5 พ.ย. 52
?   แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกแห่ง ให้ดำเนินการสำรวจการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
     และจัดส่งแบบ บญ.2  ให้กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพท.บร 1
     ภายในวันที่  22  ตุลาคม  2552
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  13  ต.ค. 52
?   แจ้ง เรื่องเงินสวัสดิการครูเอกชน (ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร) สพท.บร 1 ได้ดำเนินการ
     โอนเข้าบัญชีของผู้ยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2552
     : แจ้ง  12 ต.ค. 52
?   แจ้ง เรื่องเงินสวัสดิการครูเอกชน (ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร) ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
      รอเงินโอนจาก สช.ซึ่งหากได้รับเงินจาก สช. แล้ว  สพท.บร.1 จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีและ
      จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
       : แจ้ง  6 ต.ค. 52
?   แจ้งเพิ่มเติมแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครูที่ยังไม่จบปริญญาตรี จัดส่ง สพท.บร.1 ด่วนที่สุด
      ตามหนังสือ ที่  ศธ 04082/4767  ลงวันที่  4  กันยายน 2552 (ส่งเป็นไฟล์ Excel)
      แบบสำรวจเพิ่มเติม
?   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการสำรวจครูที่ยังไม่จบปริญญาตรี และครูที่จบปริญญาตรี
      แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จัดส่ง สพท.บร.1 ด่วนที่สุด (ส่งเป็นไฟล์ Excel)
       หนังสือราชการ
        สิ่งที่ส่งมาด้วย
          : แจ้ง  4 ก.ย. 52
?   การซักซ้อมความเข้าใจการส่งเอกสารเบิกเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
       หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  3 ก.ย. 52
?    แจ้งรายการโอนเงินอุดหนุน ( อาหารเสริม(นม) , เรียนฟรี15 ปี , อุดหนุนรายบุคคล ) 
       ซึ่งโอนเข้าบัญชีโรงเรียนแล้ว  ณ วันที่  26  สิงหาคม  2552
       รายละเอียด
      : แจ้ง  26 ส.ค. 52
?   การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิรูปรอบสอง จังหวัดบุรีรัมย์
       หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  7 ส.ค. 52
?    การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       ประจำปีการศึกษา 2552
       หนังสือราชการ
          สิ่งที่ส่งมาด้วย
      : แจ้ง  6 ส.ค. 52
?   โครงการประกวดสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน ปี 2552
      (ถึง รร.นอร์ทอีสเทิร์นวิทยาลัย,วัดพระพุทบาทเขากระโดง,อิสาณโกศลศึกษา)
       หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  24 ก.ค. 52
?   การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2552
       หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  22 ก.ค. 52
?   สพท.บุรีรัมย์ เขต 1  แจ้งเลื่อนวันเดินทางไปทัศนศึกษาของโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
      การท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรียน เยาวชนและผู้สูงอายุ
       หนังสือราชการ
      : แจ้ง  15 ก.ค. 52
?   ขอเชิญผู้อำนวยการหรือผู้แทน ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,เบญจเทคโน, ฮํ่วเคี้ยว,อิสาณโกศลศึกษา
     และนอร์ทอีสเทิร์นวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เรื่องเงินบริจาคเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์
      วันที่ 15 กรกฎาคม 2552  เวลา 09.00 น.  
      หนังสือแจ้ง
      : แจ้ง  14 ก.ค. 52
?   สพท.บุรีรัมย์ เขต 1  แจ้งรายชื่อครูเอกชนที่ยังไม่ได้รับเช็คช่วยชาติ (เช็ค 2,000 บาท)
     รายชื่อ
     : แจ้ง  13  ก.ค. 52
?   สพท.บุรีรัมย์ เขต 1  แจ้งกำหนดการออกตรวจนับรายหัวนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
     ประจำปีการศึกษา  2552
     กำหนดการ
    : แจ้ง  19  มิ.ย. 52

?   สพท.บุรีรัมย์ เขต 1  เปลี่ยนแปลงการรับเช็คช่วยชาติ (เข็ค 2,000 บาท) ของครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด
     โดย สพท.จะนำเช็คดังกล่าวมอบให้กับครูที่โรงเรียนทุกโรงเรียน ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
     กำหนดการ
    : แจ้ง  16  มิ.ย. 52


?   แจ้งทุกโรงเรียน ให้ติดต่อรับเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ในวันที่  23  มิถุนายน  2552
     โดยให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และตัวแทนครู 1 คน (รวม 2 คน) 
     นำบัตรประชาชนมาติดต่อรับเช็คดังกล่าว ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์  สพท.บุรีรัมย์ เขต 1   
    : แจ้ง  12  มิ.ย. 52
?   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่องการจัดทำคำร้องขอรับเงินอุดหนุน(อน.1-3) หรือ ข้อมูล 10 มิ.ย. ให้โรงเรียน
     จัดทำข้อมูลโดยใช้โปรแกรม PSIS  ส่ง สพท.บร 1 ภายในวันที่  20  มิถุนายน 2552   
   : แจ้ง 9 มิ.ย. 52


?   แจ้งเตือนโรงเรียนเอกชนทุกโรงในสังกัด ให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงิน    
     โดยแอบอ้างหน่วยงานหรือ โครงการต่างๆ  ขอรับบริจาคเงิน   
     หากมีกรณีเช่นนี้ให้โรงเรียนติดต่อสอบถาม กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนก่อน
   : แจ้ง 26 พ.ค. 52


? เชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมชี้แจงการดำเนินการตาม
    นโยบายเรียนฟรี 15 ปี   อย่างมีคุณภาพ   ในวันที่  1  มิถุนายน  2552  เวลา 9.00  น.    
    ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมืองบุรีรัมย์
    หนังสือราชการ / สิ่งที่ส่งมาด้วย
   : แจ้ง  20 พ.ค..52

?   การยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนประจำเดือน พฤษภาคม 2552  ให้โรงเรียนดำเนินการปรับเปลี่ยนอัตราเงินค่าธรรมเนียม
    ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่แจ้งใหม่ และใช้จำนวนนักเรียน ตามจำนวนนักเรียนในเดือน มีนาคม 52   สำหรับนักเรียนในระดับ
    อนุบาล 1 ยังไม่ต้องขอรับเงินอุดหนุนในเดือนพฤษภาคม  แต่จะขอรับได้ในเดือน มิถุนายน  2552
   :  แจ้ง 4 พ.ค.52SMART CLASSROOM
P S I S