หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Create your own web pages in minutes...
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2553   ทีมงานถ่ายทำรายการโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ได้มาถ่ายทำสารคดี "ก้าวใหม่ การศึกษาไทย" โดยได้ถ่ายทำการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนอนุบาลธีรา 
ณ วนอุทยานเขากระโดง   ซึ่งการถ่ายทำสารคดีดังกล่าว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นายณรงค์  แผ้วพลสง ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิด รูปแบบการจัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ราคาถูกในท้องถิ่น ในรายการด้วย

หนังสือราชการ/แจ้งข่าว


   สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน เข้าร่วมประชุมพร้อมคัดเลือก
      ตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 15 มกราคม  2554  ณ โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ เวลา 09.00 น.
     หนังสือเชิญประชุม
         : แจ้ง  11  ม.ค. 54
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
      โดยจัดการนิเทศบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมยุวกาชาดและหมู่ยุวกาชาด จังหวัดบุรีรัมย์
      ในวันที่ 15 พฤศจิกายน  2553  ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
      หนังสือราชการ
        : แจ้ง  12  พ.ย.  53
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด จัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2553
      (ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่าหนังสือสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษา)
      โดยให้จัดส่งคำขอดังกล่าวดังกล่าว ภายใน 20  พฤศจิกายน  2553
      รายละเอียดคำขอ
        : แจ้ง  10  พ.ย.  53
   แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,อนุบาลธีรา,นอร์ทอีสเทิร์นวิทยาลัย,บำรุงวิทยา,ลำปลายมาศพัฒนา
      และโรงเรียนฮั่วเคี้ยว เรื่อง การเลื่อนสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
      และคณิตศาสตร์ประจำปี พ.ศ.2553 จากเดิม  เป็นวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน  2553
     เอกสาร
        : แจ้ง  5  พ.ย.  53
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
      ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำเดือน ตุลาคม 2553 เรียบร้อยแล้ว
        : แจ้ง 1 พ.ย.  53


   แจ้งโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา, โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง และโรงเรียนบำรุงวิทยา
      เรื่อง การสงเคราะห์นักเรียนตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2553
      หนังสือราชการ     /     หนังสือที่เกี่ยวข้อง
        : แจ้ง  21  ต.ค.  53

   แจ้งประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐาน
      ภายใต้โครงการไทยเข็มแข็ง ระยะที่ 2(SP2) พ.ศ.2553-2555
      (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://qualitystandardstoprivateschools.com )
      หนังสือราชการ         
        : แจ้ง  8 ต.ค.  53
   แจ้งประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
      เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553
          หนังสือราชการ          สิ่งที่ส่งมาด้วย
        : แจ้ง 11  ส.ค.  53
   แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู
          ประกาศ
        : แจ้ง 11  ส.ค.  53
   แจ้งรายการโอนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
        รายละเอียด   
        : แจ้ง 4  ส.ค.  53
   แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      ประจำปีการศึกษา 2554  ของ (1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (2) ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
      (3) "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย" ของ
      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       หนังสือราชการ        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1           สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
        : แจ้ง  4  ส.ค.  53
   แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
        หนังสือราชการ   
        : แจ้ง  23  ก.ค.  53
   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ให้จัดทำ/ส่งคำขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ด่วน
      ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553     โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย.
       แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุน
       : แจ้ง  20  ก.ค.  53
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2553
      ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว
        : แจ้ง 29  มิ.ย.  53
   แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16
         หนังสือราชการ
        : แจ้ง 29  มิ.ย.  53
   แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2553
        หนังสือราชการ   
        : แจ้ง 29  มิ.ย.  53
   แจ้งตารางการออกตรวจนับนักเรียนรายบุคคล  ปีการศึกษา 2553
         ตาราง  
        : แจ้ง 11  มิ.ย.  53
   แจ้งสำรวจข้อมูลนักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2553
      โดยให้ส่งภายในวันที่ 20 มิถุนายน  2553 
         หนังสือราชการ     /  สิ่งที่ส่งมาด้วย
        : แจ้ง 11  มิ.ย.  53
   ดาวน์โหลด โปรแกรม SP48  V.53    ได้ที่นี่ 
       และ  คู่มือโปรแกรม SP48  V.53   หรือไปที่หน้า ดาวน์โหลด
        : แจ้ง 11 มิ.ย. 53
   แจ้งให้โรงเรียนเอกชนในสังกัด เร่งดำเนินการจัดทำคำร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียน
      ประจำปีการศึกษา 2553  โดยให้ส่งภายในวันที่ 20 มิถุนายน  2553  ทั้งนี้ ให้จัดทำข้อมูลโดย
      ใช้โปรแกรม SP48  Version 53
         หนังสือราชการ
        : แจ้ง 11  มิ.ย.  53
   กำชับย้ำเตือนให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
         รายละเอียด
       : แจ้ง 20  พ.ค.. 53


   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน (CAI )สำหรับครูโรงเรียนเอกชน
       โดยจัดอบรมในวันที่  17-21  พฤษภาคม  2553  ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ.เมืองบุรีรัมย์
      จ.บุรีรัมย์   (ฟรี ค่าวิทยากร,อาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
         รายละเอียด
       : แจ้ง  11  พ.ค.. 53
   แจ้งโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในสังกัด ให้จัดส่งข้อมูล SP48 เดือนพฤษภาคม  53
       เพื่อเตรียมเป็นข้อมูลในการขอรับเงินค่ครองชีพชั่วคราวของครูโรงเรียนเอกชนทั้งประเภทสามัญศึกษา
      และประเภทอาชีวศึกษา
       : แจ้ง  6 พ.ค.. 53   การจัดอบรมโครงการ "การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐาน" ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2)
        ปีงบประมาณ 2553
         รายละเอียด
     : แจ้ง  3 พ.ค.. 53
   ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
         รายละเอียด
     : แจ้ง   3  พ.ค. 53
   ขอความร่วมมือในการลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
         รายละเอียด
     : แจ้ง  3  พ.ค. . 53
   แจ้งกำหนดการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ครู  ระดับประถมศึกษา
         รายละเอียด
     : แจ้ง   2  เม.ย. 53


   แจ้งประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
         หนังสือราชการ
     : แจ้ง   16  มี.ค. 53
   แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสด
         หนังสือราชการ
     : แจ้ง   3 มี.ค. 53
   แจ้งเรื่องการประเมินสมรรถนะครูในโรงเรียนเอกชน
       โดยจะประเมินความรู้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ,2   และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 
       จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม    ในวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2553  เวลา 13.30  น.    ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 
       (แจ้งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,ฮั่วเคี้ยว,นอร์ทอีสเทิร์นวิทยาลัย,อนุบาลธีรา,  ลำปลายมาศพัฒนา และบำรุงวิทยา)
      แบบสำรวจ     /   แบบประเมิน
     : แจ้ง  23  ก.พ.53
   เชิญร่วมโครงการประกวดโรงอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา
       (โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา)
    หนังสือราชการ
     : แจ้ง  19  ก.พ.53
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
       ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552  เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ์  2553
       : แจ้ง  12  ก.พ.53
   แจ้งประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนของโรงเรียนผู้รู้ ญส.ส 80  จังหวัดชลบุรี
    หนังสือราชการ
     : แจ้ง  3  ก.พ.53
   แจ้งส่งใบเกียรติบัตรรับรองการประเมินการป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
       (โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,ฮั่วเคี้ยว,นอร์ทอีสเทิร์นวิทยาลัยและลำปลายมาศพัฒนา)
     หนังสือราชการ
     : แจ้ง  20 ม.ค.53

   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่องการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา
     หนังสือราชการ
     : แจ้ง  20 ม.ค.53
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลฯ
     ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 และ เงินสวัสดิการครูเอกชน (ค่ารักษาฯ/ค่าการศึกษาบุตร)
     เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2552
     : แจ้ง  27  พ.ย. 52
   แจ้งแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งนายทะเบียนโรงเรียน
     หนังสือราชการ
     : แจ้ง  25  พ.ย. 52
   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งคำร้องขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี
      ภาคเรียนที่ 2  ขอให้เร่งดำเนินการจัดส่ง ภายใน  24  พฤศจิกายน 2552
     รายชื่อโรงเรียน
     : แจ้ง  20  พ.ย. 52
   แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกแห่ง ให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการ
     แข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2552 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 9.30 น.
      หนังสือราชการ
      : แจ้ง  17 พ.ย. 52


   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลฯ ของโรงเรียนเอกชน
     ทุกแห่งในสังกัด ประจำเดือน ตุลาคม 2552  เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2552
      : แจ้ง  10  พ.ย. 52
?   แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
     เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเอกชน ตามโครงการไทยเข้มแข็ง (SP2) โดยให้จัดส่ง
     รายละเอียดไปยังสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยตรง (ให้จัดส่งใน
     รูปแบบแผ่นซีดีข้อมูลและจัดส่งไฟล์ทางอีเมล์  opec@opec.go.th)  ภายใน 13 พ.ย.52
      หนังสือราชการ
      : แจ้ง  9 พ.ย. 52
?   แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกแห่ง ให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการ
     แข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2552
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  9 พ.ย. 52
?   แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกแห่ง ให้ดำเนินการยื่นคำร้องการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
      ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี(หนังสือระดับ ปวช.,อุปกรณ์การเรียน,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
      ส่งภายในวันที่  20   พฤศจิกายน  2552
    หนังสือราชการ
      : แจ้ง  5 พ.ย. 52
?   แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกแห่ง ให้ดำเนินการสำรวจการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
     และจัดส่งแบบ บญ.2  ให้กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพท.บร 1
     ภายในวันที่  22  ตุลาคม  2552
     หนังสือราชการ
      : แจ้ง  13  ต.ค. 52
?   แจ้ง เรื่องเงินสวัสดิการครูเอกชน (ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร) สพท.บร 1 ได้ดำเนินการ
     โอนเข้าบัญชีของผู้ยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2552
     : แจ้ง  12 ต.ค. 52
?   แจ้ง เรื่องเงินสวัสดิการครูเอกชน (ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร) ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
      รอเงินโอนจาก สช.ซึ่งหากได้รับเงินจาก สช. แล้ว  สพท.บร.1 จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีและ
      จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
       : แจ้ง  6 ต.ค. 52
?   แจ้งเพิ่มเติมแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครูที่ยังไม่จบปริญญาตรี จัดส่ง สพท.บร.1 ด่วนที่สุด
      ตามหนังสือ ที่  ศธ 04082/4767  ลงวันที่  4  กันยายน 2552 (ส่งเป็นไฟล์ Excel)
      แบบสำรวจเพิ่มเติม
?   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการสำรวจครูที่ยังไม่จบปริญญาตรี และครูที่จบปริญญาตรี
      แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จัดส่ง สพท.บร.1 ด่วนที่สุด (ส่งเป็นไฟล์ Excel)
       หนังสือราชการ
        สิ่งที่ส่งมาด้วย
          : แจ้ง  4 ก.ย. 52
?   การซักซ้อมความเข้าใจการส่งเอกสารเบิกเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล
       หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  3 ก.ย. 52
?    แจ้งรายการโอนเงินอุดหนุน ( อาหารเสริม(นม) , เรียนฟรี15 ปี , อุดหนุนรายบุคคล ) 
       ซึ่งโอนเข้าบัญชีโรงเรียนแล้ว  ณ วันที่  26  สิงหาคม  2552
       รายละเอียด
      : แจ้ง  26 ส.ค. 52
?   การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิรูปรอบสอง จังหวัดบุรีรัมย์
       หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  7 ส.ค. 52
?    การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       ประจำปีการศึกษา 2552
       หนังสือราชการ
          สิ่งที่ส่งมาด้วย
      : แจ้ง  6 ส.ค. 52
?   โครงการประกวดสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน ปี 2552
      (ถึง รร.นอร์ทอีสเทิร์นวิทยาลัย,วัดพระพุทบาทเขากระโดง,อิสาณโกศลศึกษา)
       หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  24 ก.ค. 52
?   การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2552
       หนังสือราชการ  
      : แจ้ง  22 ก.ค. 52
?   สพท.บุรีรัมย์ เขต 1  แจ้งเลื่อนวันเดินทางไปทัศนศึกษาของโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
      การท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรียน เยาวชนและผู้สูงอายุ
       หนังสือราชการ
      : แจ้ง  15 ก.ค. 52
?   ขอเชิญผู้อำนวยการหรือผู้แทน ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์,เบญจเทคโน, ฮํ่วเคี้ยว,อิสาณโกศลศึกษา
     และนอร์ทอีสเทิร์นวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เรื่องเงินบริจาคเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์
      วันที่ 15 กรกฎาคม 2552  เวลา 09.00 น.  
      หนังสือแจ้ง
      : แจ้ง  14 ก.ค. 52
?   สพท.บุรีรัมย์ เขต 1  แจ้งรายชื่อครูเอกชนที่ยังไม่ได้รับเช็คช่วยชาติ (เช็ค 2,000 บาท)
     รายชื่อ
     : แจ้ง  13  ก.ค. 52
?   สพท.บุรีรัมย์ เขต 1  แจ้งกำหนดการออกตรวจนับรายหัวนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
     ประจำปีการศึกษา  2552
     กำหนดการ
    : แจ้ง  19  มิ.ย. 52

?   สพท.บุรีรัมย์ เขต 1  เปลี่ยนแปลงการรับเช็คช่วยชาติ (เข็ค 2,000 บาท) ของครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด
     โดย สพท.จะนำเช็คดังกล่าวมอบให้กับครูที่โรงเรียนทุกโรงเรียน ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
     กำหนดการ
    : แจ้ง  16  มิ.ย. 52


?   แจ้งทุกโรงเรียน ให้ติดต่อรับเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ในวันที่  23  มิถุนายน  2552
     โดยให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และตัวแทนครู 1 คน (รวม 2 คน) 
     นำบัตรประชาชนมาติดต่อรับเช็คดังกล่าว ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์  สพท.บุรีรัมย์ เขต 1   
    : แจ้ง  12  มิ.ย. 52
?   แจ้งทุกโรงเรียน เรื่องการจัดทำคำร้องขอรับเงินอุดหนุน(อน.1-3) หรือ ข้อมูล 10 มิ.ย. ให้โรงเรียน
     จัดทำข้อมูลโดยใช้โปรแกรม PSIS  ส่ง สพท.บร 1 ภายในวันที่  20  มิถุนายน 2552   
   : แจ้ง 9 มิ.ย. 52


?   แจ้งเตือนโรงเรียนเอกชนทุกโรงในสังกัด ให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงิน    
     โดยแอบอ้างหน่วยงานหรือ โครงการต่างๆ  ขอรับบริจาคเงิน   
     หากมีกรณีเช่นนี้ให้โรงเรียนติดต่อสอบถาม กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนก่อน
   : แจ้ง 26 พ.ค. 52


? เชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมชี้แจงการดำเนินการตาม
    นโยบายเรียนฟรี 15 ปี   อย่างมีคุณภาพ   ในวันที่  1  มิถุนายน  2552  เวลา 9.00  น.    
    ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมืองบุรีรัมย์
    หนังสือราชการ / สิ่งที่ส่งมาด้วย
   : แจ้ง  20 พ.ค..52

?   การยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนประจำเดือน พฤษภาคม 2552  ให้โรงเรียนดำเนินการปรับเปลี่ยนอัตราเงินค่าธรรมเนียม
    ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่แจ้งใหม่ และใช้จำนวนนักเรียน ตามจำนวนนักเรียนในเดือน มีนาคม 52   สำหรับนักเรียนในระดับ
    อนุบาล 1 ยังไม่ต้องขอรับเงินอุดหนุนในเดือนพฤษภาคม  แต่จะขอรับได้ในเดือน มิถุนายน  2552
   :  แจ้ง 4 พ.ค.52หน้าหลัก
ประกาศรับสมัครครูเอกชน
สวัสดิการครูเอกชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
   50  ถนนอิสาณ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร. 0 4461 2001  โทรสาร 0 4462 0277
                                            ติดต่อ E-mail : ornsirichan@gmail.com