29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              23  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              12  พ.ย. 2561
              12  พ.ย. 2561
                                                          ปีการศึกษา 2561
              12  พ.ย. 2561
              12  พ.ย. 2561
                                                           โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
              12  พ.ย. 2561
                                                         การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.2561
              12  พ.ย. 2561
              7  พ.ย. 2561
              7  พ.ย. 2561
              6  พ.ย. 2561
              6  พ.ย. 2561
              6  พ.ย. 2561
              31  ต.ค. 2561
              31  ต.ค. 2561
              30  ต.ค. 2561
              30  ต.ค. 2561
              24  ต.ค. 2561
              17  ต.ค. 2561


วันที่ 22-24  กันยายน  2561
   
         คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้รับใบอนุญาต
จัดตั้งโรงเรียนเอกชน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในประเทศมาเลเซีย ณ โรงเรียน SRI BESTARI SCHOOL  เมื่อระหว่างวันที่
22 - 24 กันยายน  2561 เพื่อนำความรู้มาพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ให้มีคุณภาพที่ดี เป็นมาตรฐานสากลต่อไป
หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์