3  ก.ย.  2564
             3  ก.ย.  2564
             3  ก.ย.  2564
             2  ก.ย.  2564
                                                         ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
              1  ก.ย.  2564
              31  ส.ค. 2564
              30  ส.ค. 2564
              30  ส.ค. 2564
              27  ส.ค. 2564
              27  ส.ค. 2564
                                                        ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโน่า 2019
              27  ส.ค. 2564
                                                         ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 2
              26  ส.ค. 2564
              25  ส.ค. 2564
              25  ส.ค. 2564
              25  ส.ค. 2564
              24  ส.ค. 2564
              20  ส.ค. 2564
              20  ส.ค. 2564
              19  ส.ค. 2564
              19  ส.ค. 2564
              19  ส.ค. 2564
              16  ส.ค. 2564
                                                       ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโน่า 2019
              16  ส.ค. 2564
              11  ส.ค. 2564
                                                         โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
              11  ส.ค. 2564
              11  ส.ค. 2564
              9  ส.ค. 2564
              9  ส.ค. 2564
              5  ส.ค. 2564
                                                        และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในกลุ่มวัยเรียน
              5  ส.ค. 2564
              5  ส.ค. 2564
              5  ส.ค. 2564
              3  ส.ค. 2564
              3  ส.ค. 2564
              3  ส.ค. 2564
              2  ส.ค. 2564
              30  ก.ค. 2564
              30  ก.ค. 2564
              28  ก.ค. 2564
              28  ก.ค. 2564
              28  ก.ค. 2564
              28  ก.ค. 2564
              28  ก.ค. 2564
              21  ก.ค. 2564
              20  ก.ค. 2564
              20  ก.ค. 2564
              16  ก.ค. 2564
                                                        ในระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
              16  ก.ค. 2564
              15  ก.ค. 2564
หนังสือราชการ