นายสมศักดิ์   ชอบทำดี
   ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
       นางสาวพรรณเพ็ญ   นิลนนท์
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

        นางชุติกาญจน์   มาลาชาติ
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

       นางสาวสิริพรรษ์   แผ้วพลสง
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

     นางบังอร  ศิริจันทรกานต์
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

       นางประไพรัตน์   บารัมย์
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ