นายสมศักดิ์   ชอบทำดี
   ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
        นางชุติกาญจน์   มาลาชาติ
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

     นางบังอร  ศิริจันทรกานต์
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

       นายทวิทย์   นองประโคน
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

       นางสาวสกุลเกตุ  ขันชัย
   เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

            นายเสรี   วิภาดา
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ