แบบฟอร์มสวัสดิการ
แบบฟอร์มขออนุญาต
1.  คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ กท 1 ภ)    

2.  ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (แบบ กท4 ภ)     

3.  คำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 (แบบ กท6 ภ)

4.  คำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ (แบบ กท7 ภ) 

5.  คำร้องของทายาทผู้ซึ่งจะขอยื่นคำร้องขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพแทนผู้อำนวยการ  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา (แบบ กท9)

6. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  (แบบ กท16 ภ)                                    

7.  แบบแจ้งการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทนกองทุนสงเคราะห์
    สำหรับผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือ ผู้ร้องกรอก  (แบบ กท 21)

8.  ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (กรณีถึงแก่กรรม)  

9.  คำรับรองกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย